Kommentar

Upresist av Dietrichs og kolleger om ECT

Eivind Aakhus
Fagsjef psykisk helse
Interessekonflikt:  Nei
Svein Martin Luth
Avdelingsoverlege
DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet

Vi har med interesse fulgt diskusjonen mellom Bergsholm og Dietrichs med kolleger vedrørende nytten av elektrokonvulsiv terapi (ECT) ved Parkinson sykdom (1-3). Undertegnede var fagrepresentanter i arbeidsgruppen som utviklet Helsedirektoratets retningslinje for ECT (4). Dietrichs og kolleger skriver at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale ECT som et generelt tilbud til parkinsonpasienter som trenger avansert behandling og skriver videre "...derfor er heller ikke Parkinsons sykdom nevnt i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer om bruk av ECT".
Man kan, med denne formuleringen, få inntrykk av at anbefalinger vedrørende ECT og Parkinsons sykdom ble valgt bort på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag. Det medfører imidlertid ikke riktighet; Parkinsons sykdom ble ikke drøftet i arbeidet med retningslinjen. Ved en eventuell revisjon, kan ECTs rolle ved Parkinsons sykdom selvfølgelig være et aktuelt område å undersøke nærmere.

Litteratur:
1. Dietrichs E, Alves G, Benjaminsen E et al. Behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: doi: 10.4045/tidsskr.22.0804 
2. Bergsholm P. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) ved Parkinsons sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: 620-3. doi: 10.4045/tidsskr.22.0804 
3. Dietrichs E, Alves G, Benjaminsen E et al. Dietrichs og medarbeidere svarer. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: 1023. doi: 10.4045/tidsskr.23.0533 
4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling - ECT. IS-2629.  https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ elektrokonvulsiv-behandling-ect/ Elektrokonvulsiv%20behandling%20 ECT)%20%E2%80%93%20 
Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf Lest 9.9.2023 

Published: 11.09.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media