Kommentar

God erfaring med strukturerte helsedata

John Graham Cooper
Medisinsk leder, Norsk diabetesregister for voksne.
Interessekonflikt:  Nei
Tore Julsrud-Berg
Seksjonsoverlege Endokrinologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Professor, Universitet i Oslo
JGC: Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. TJB: Endokrinologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo

Vi leste med interesse kronikken om strukturerte helsedata (1). Vi mener forfatterne legger for mye vekt på det frustrerende. I Norsk diabetesregister for voksne har vi utviklet en strukturert, elektronisk pasientjournal som vi mener har gjort pasientkonsultasjonene raskere, mer effektive, har bedret behandlingskvaliteten og gitt nasjonale data (2-4).

Journalen fungerer både som fagjournal på diabetespoliklinikker og som datainnsamlingsverktøy for diabetesregisteret.

Endokrinolog ved registeret, John Cooper, og lege Magne Rekdal ved programvare firma Emetra AS var ansvarlig for utviklingen av fagjournalen i startfasen. Deretter er det klinikere i diabetesmiljøet som har bidratt mest til videreutviklingen.

Noklus Diabetes (FastTrak), som fagjournalen heter, er nå overtatt av DIPS og brukes av samtlige diabetespoliklinikker med unntak av St. Olavs hospital som har gått over til Helseplattformen. Journalen er delvis integrert med DIPS slik at personalia og laboratorieprøver hentes automatisk og et notat fra Noklus Diabetes (FastTrak) genereres automatisk og limes inn i DIPS.

I tillegg til å hente ut data til årsrapporten, hentes det ut månedlige data for sentrale kvalitetsindikatorer som er tilgjengelige for helsepersonell. Slike kurver direkte på dataskjermen har spilt en viktig rolle i to nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter (2).

Basert på tilbakemeldingene fra 60 – 70 helsepersonell som deltar på det årlige brukermøtet, er vårt inntrykk at flertallet av klinikerne er fornøyde med Noklus Diabetes (FastTrak). Historikk over pasientens diabetes er lett tilgjengelig, utviklingen av risikofaktorer som HbA1c, LDL-kolesterol, blodtrykk og urin-albumin/kreatinin ratio vises grafisk, tidligere insulindosering kan lett finnes og man kan få påminnelser om at en anbefalt prosedyre mangler hos pasienten.

Noklus Diabetes (FastTrak) har gitt oss nasjonale data på kvaliteten av behandlingen av type 1-diabetes hos voksne i Norge (3). Vi kan dokumentere bedring i sentrale kvalitetsindikatorer som HbA1c (3, 4) og vi mener at systemet har bidratt til bedre diabetesomsorg for pasientene.

Litteratur:
1. Fagerlund AJ, Malm-Nicolaisen K, Pedersen R et al. Strukturerte helsedata – frustrerende eller nyttig?. Tidsskr Nor Legeforen 2023;143:946-8. doi: 10.4045/tidsskr.23.0228
2. Cooper JG. The Norwegian Diabetes Register for Adults - an overview of the first years. Norsk Epidemiologi. 2013;23:29-34. https://doi.org/10.5324/nje.v23i1.1599
3. Løvaas KF, Madsen TV,Tollånes MC et al. Norsk diabetesregister for voksne - data fra diabetespoliklinikker - Årsrapport 2022. https://www.noklus.no/media/fvinq5gy/type1_a-rsrapport-norsk-diabetesre… Lest 30.8.2023
4. Madsen TV, Cooper JG, Carlsen S et al. Intensified follow-up of patients with type 1 diabetes and poor glycaemic control: a multicentre quality improvement collaborative based on data from the Norwegian Diabetes Register for Adults. BMJ Open Qual. 2023;12. doi: 10.1136/bmjoq-2022-002099.

Published: 24.08.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media