Kommentar

Biopsykososial - noch einmal

Eivind Meland
Professor emeritus og veileder i allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Slagstad og medarbeidere konkluderer i Tidsskriftet med “Siden vi på norsk bare har ett ord for kjønn, har vi en unik mulighet til å tenke helhetlig om kjønn i tråd med den biopsykososiale medisinske modellen» (1).

Det var George Engel (1913-99) som introduserte den biopsykososiale modellen i medisinen (2). Han har senere utdypet hva han mente (3), og i et intervju i Tidsskriftet beklaget han at han bidro til å skape en misforståelse om at dette var en deskriptiv og kausal helhetsmodell for medisinen (4).

Engel var inspirert av Ludwig van Bertalanffy’s (1901-72) generelle systemteori (5). Van Bertalanffy og Engel sto i opposisjon til én-veis kausal psykoanalytisk, psykosomatisk og behavioristisk orientert psykiatri. Førstnevnte karakteriserte det som «et robot-syn» i medisin og psykologi. Fagene hadde i lang tid akseptert at psykisk uhelse var forårsaket av multiple årsaks-sammenhenger. Det nye van Bertalanffy og Engel introduserte var at psykisk helse avhenger av at vi forstår mennesket ikke kun som offer for sin historie og sine omgivelser, men også som et moralsk ansvarlig subjekt.

Derfor er begrepet «biopsykososial modell» brukt som begrunnelse for et flytende og deskriptivt kjønnsbegrep en misforståelse. Den biopsykososiale modellen passer bedre for en klinisk praksis der vi forutsetter at kjønnsidentiteter også er moralske valg som er gjenstand for påvirkning og endring.

Litteraturliste
1. Slagstad K, Malterud K, Brekke M, Lie AK. Medisinens biopsykososiale kjønnsbegrep. Tidsskr Nor Legeforen. 2023; 143: 206-7.
2. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977; 196: 129-36.
3. Engel GL. From biomedical to biopsychosocial. Being scientific in the human domain. Fam Syst Med. 1996; 14: 425-33.
4. Meland E. Vi intervjuer George Engel: En inspirasjonskilde til humanisme i medisinen. Tidsskr Nor Lægeforen. 1997; 117: 568-9.
5. Bertalanffy LV. General Systems Theory in psychology and psychiatry. General Systems Theory Foundadions, development, applications. New York, NY: George Braziller. 1968: 205-21.

Published: 11.03.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media