Kommentar

Utbrente unge leger

Trond Ellingsen
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Jeg leser med interesse og forståelse det du skriver (1) og tror man med enkle midler kan løse en del av det du etterlyser.

For det første kan man lære seg å diktere journaler og notater. Arbeidsgiver må slutte å tro at vi leger er sekretærer om man er aldri så gode til å skrive på maskin. Oppsigelse av våre støttefunksjoner som det sekretæren representerer, er meningsløs. Så må de unge legene bli flinkere til å bruke bakvaktene og ringe dem når pasienter og arbeid hoper seg opp i akuttmottaket. Jeg har god erfaring som erfaren overlegevakt med å ta en sving innom akutten for å se over, gi råd, hjelpe til og få pasientene ut av mottaket slik at disse situasjonene ikke oppstår. Jeg synes vi erfarne leger spiller falitt hvis dette er hverdagen til våre unge kolleger. Jeg velger å tro at dette ikke er hverdagen på alle landets sykehus.

Når det er sagt så er det tøft å være lege i akuttvakt, det er mange utfordringer og vi har alle måttet lære å takle disse. Men be om hjelp når det butter og ikke tro at å lage nye rutiner for tettere oppfølging og flere leger i akutten løser problemene. Et av forslagene jeg har sett er å ha en erfaren lege i akutten i den mest hektiske tiden på døgnet. Det har de flere steder i utlandet og - ja det hadde blitt mer effektivt - men om læringsarenaen for de unge blir bedre er jeg usikker på.

Litteratur
1. Schei V. På tide å bemanne opp akuttmottakene. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0582

Published: 07.11.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media