Kommentar

Jeg vil nødig kritisere…

Jonathan Jakobsen
Bergen Katedralskole
Interessekonflikt:  Nei

Jeg vil nødig kritisere bagateller, men det ble svært tydelig at det presenteres en statistisk feil i artikkelen. Den er av semantisk ubetydelighet, men kan dessuten lett renskrives. Den statistiske feil forekommer i andre kapittel, avsnitt to: «[…] 36 % av legene svarte at de ikke var kjent med hva slags tilbud som fantes, og blant de resterende oppfattet 74 % undervisningstilbudet som mangelfullt.» (1). Her er det tydelig at det har skjedd en liten aritmetisk feil, da 36% + 74% ikke tilsvarer 100%, som det presenteres i teksten.

Litteratur:
1. Øyen O, Spurkland A, Leergaard TB. Bedre etterutdanning i anatomi for norske klinikere. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0350

Published: 08.08.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media