Kommentar

Ingen statistisk feil

Ole Øyen
Universitetslektor
Interessekonflikt:  Nei

Det ligger slett ingen feil i dette. 36 % av legene svarte at de ikke var kjent med hva slags tilbud som fantes. Blant de resterende (64% av alle) - de som formodentlig var kjent med tilbud - oppfattet 74 % undervisningstilbudet som mangelfullt. Altså 74% av undergruppen som var kjent med tilbud (1).

Litteratur:
1. Øyen O, Spurkland A, Leergaard TB. Bedre etterutdanning i anatomi for norske klinikere. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0350

Published: 11.08.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media