Kommentar

Barna må også med!

Morten Andreas Horn
Overlege, nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei
Jørgen Dahlberg
Overlege
Anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus

Möller og Lang etterlyser i et debattinnlegg i Tidsskriftet (1) oppmerksomhet rundt organdonasjon fra og til de yngste barna, og dødskriteriene som anvendes i den forbindelse.

Vi støtter helhjertet at dette feltet belyses bedre, og gjerne med et åpent sinn slik at man kan finne fram til faglig forsvarlige løsninger som ivaretar både donors integritet og behovet for livsviktige organer til donasjon.

Möller og Langs innlegg illustrerer at det er mange viktige spørsmål innenfor feltet organdonasjon vi bør diskutere videre, og at dette feltet involverer mange faggrupper vi hittil ikke har hørt fra. Da vi deltok i Folkehelseinstituttets metodevurderingsutvalg for kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død (2), var donasjon fra barn eksplisitt utelatt fra mandatet.

Vi har ikke selv kompetanse på dødsdiagnostikk hos barn, og innser at det kan gjelde særegne forhold hos barn som skiller dem vesentlig fra voksne. Likevel bør det være en sammenheng i dødsdiagnostikken, uansett hvilken aldersgruppe den gjøres for. Mer dialog mellom voksen- og barneleger vil være nyttig.

Litteratur:

1. Möller T, Lang AM. Liv, død og organdonasjon: Ikke glem barna. Tidsskrift Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0346
2. Folkehelseinstituttet. Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. https://www.fhi.no/publ/2019/organdonasjon-med-bruk-av-normoterm-region… Lest 20.5.2022.

Published: 20.05.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media