Kommentar

Utredning av utmattelse må gjøres bedre

Nina E. Steinkopf
Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør. Nå; ME-syk og skribent.
Interessekonflikt:  Nei

Det stemmer dessverre som Anders Svare skriver at det ofte er tilfeldig hvem som ender opp med CFS/ME-diagnose. Det stemmer også at det er viktig hvilke symptomer personen har (1).

Det er dog underlig at Svare diskuterer diagnostisering av ME uten å nevne kardinalsymptomet, som også Helsedirektoratets veileder beskriver (2); anstrengelsesutløst symptomforverring; Post-Exertional Malaise (PEM).

PEM er et absolutt krav for å stille diagnosen både jfr. Canada-kriteriene (3), International Consensus criteria (4) og NICE (5). Felles for disse kriteriesettene er også at psykisk sykdom skal være utelukket som årsak til symptomene.

Fukuda-kriteriene (6) er tidligere mye brukt ved forskning på ME, men stiller ikke krav til verken PEM eller at psykiske plager skal utelukkes som årsak til symptomene.

31 artikler publisert siden 2015 viser at PEM kan måles objektivt ved 2-dagers ergospirometri/CPET (7). PEM innebærer at gradert treningsterapi er kontraindisert ved ME og har derfor betydning for behandlingen (8). Utredning med tanke på om kriteriene for CFS/ME-diagnosen er oppfylt når det gjelder kardinalsymptomet PEM er derfor spesielt viktig.

Litteratur:

1. Svare A. Utredning av utmattelse – kan det løses bedre? Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0635

2. Helsedirektoratet. Nasjonal veileder. Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/pasienter-med-cfsme-utrednin…

3. Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL et al. Myalgic encephalomyelitis/ chronic fatigue syndrome: clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols. J Chronic Fatigue Syndr 2003; 11: 7–116.

4. Carruthers BM, van de Sande MI, De Meirleir KL et al. Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria. Journal of Internal Medicine 2011; 270: 327-338. https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x

5. National Institute for Health and Care Excellence. 29.10.2021. Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management. NICE guideline [NG206]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng206 Lest 9.3.2022.

6. Fukuda K, Straus SE, Hickie I et al. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med 1994; 121: 953–9.

7. Haugen JT. CPET is an objective marker for PEM in ME patients. 30.10.2021. https://melivet.com/2021/10/30/cpet-is-an-objective-marker-for-pem-in-m… Lest 9.3.2022.

8. Haugen JT. GET and CBT are ineffective or cause harm in ME patients. 28.10.2021. https://melivet.com/2021/10/28/get-and-cbt-are-ineffective-or-cause-har… Lest 9.3.2022.

Published: 09.03.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media