Genmodifiserte virus mot hjernekreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Injeksjon av genmodifisert virus kan bli en aktuell behandling ved gliom hos barn.

  Høygradige gliomer utgjør omtrent 10 % av hjernetumorer hos barn. Overlevelsen har nærmest vært uendret de siste 30 årene, og median overlevelse ved residiv eller progrediering etter behandling er kort. Immunterapi kombinert med onkolytiske virus har vist økt effekt av stråleterapi ved glioblastomer hos voksne. I en ny studie er denne behandlingen prøvd ut hos barn (1).

  12 barn i alderen 7–18 år med høygradig gliom som progredierte tross standardbehandling med kirurgi, stråling og/eller kjemoterapi, fikk injisert genmodifiserte viruspartikler direkte inn i hjernesvulsten gjennom kirurgisk innsatte katetre. Etter behandlingen viste 11 av dem radiologisk, histologisk eller klinisk respons. Median overlevelse var 12 måneder, og ved studiens avslutning etter 18 måneder var fortsatt fire av 11 pasienter i live.

  – Immunterapi har vist spektakulær effekt ved flere andre kreftformer, men ikke ved hjernekreft, sier Dorota Goplen, som er overlege i onkologi og forsker ved Haukeland universitetssjukehus.

  – Immunviroterapi er et nytt konsept hvor et modifisert virus innføres direkte i svulsten, noe som kan gi immunologisk reaksjon mot selve kreften, forklarer Goplen. Hun mener at resultatene i denne fase 1-studien er oppsiktsvekkende og at metoden kan bli aktuell i Norge dersom fase 2-studier viser en livsforlengende effekt. Metoden kan angi en ny retning i behandlingen også av andre kreftformer, sier Goplen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media