Bør traneksamsyre gis til alle gravide?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med traneksamsyre ga færre postpartumblødninger i en stor randomisert studie, men den kliniske relevansen er usikker.

  Foto: Wavebreakmedia / iStock
  Foto: Wavebreakmedia / iStock

  Postpartumblødning er en av de viktigste årsakene til sykelighet etter svangerskap og fødsel. Traneksamsyre er en fibrinolysehemmer som er vist å redusere dødeligheten ved blødninger ved traumer og etter fødsel. Har middelet også en profylaktisk effekt, slik at det bør gis rutinemessig til alle fødende?

  I en fransk multisenterstudie av kvinner som skulle gjennomgå keisersnitt, ble rundt 4 400 kvinner randomisert til å få enten 1 g intravenøs traneksamsyre eller placebo like etter at barnet ble forløst (1). Alle kvinnene fikk i tillegg intravenøst oksytocin eller karbetocin, som gir sammentrekning av livmoren.

  Blant kvinnene som fikk traneksamsyre, oppsto postpartumblødning med over 1 liter blodtap hos 27 %, mot 32 % i placebogruppen (justert risikoratio 0,84; 95 % KI 0,75–0,94). Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell hva gjaldt behov for blodtransfusjon eller om helsepersonell vurderte blødningen som klinisk signifikant. Innen tre måneder fikk hhv. 0,4 % og 0,1 % i de to gruppene tromboembolisk sykdom.

  – Denne studien er stor og godt gjennomført, men gir ikke grunnlag for å endre norsk praksis, sier Pål Øian, som er tidligere overlege og professor emeritus ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – Studien omfattet nesten alle kvinner som fikk gjennomført keisersnitt. I Norge anbefaler vi traneksamsyre bare til kvinner med klart økt risiko for stor blødning, og denne studien sier ikke noe spesifikt om denne gruppen, sier Øian.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media