Anker Legelisten-saken til Høyesterett

Anders Sondrup Om forfatteren
Artikkel

Lagmannsretten har konkludert med at nettstedet legelisten.no er lovlig. Legeforeningen er uenig og mener at saken er så prinsipiell og viktig at Høyesterett må vurdere spørsmålet.

– Sakens store betydning for våre medlemmer og behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning, gjør at Legeforeningen anker saken inn for Høyesterett, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen har argumentert for at legenes personvern må veie tyngst i denne vurderingen og at Legelisten er ulovlig. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at Legelisten er lovlig.

Nils Kristian Klev trekker frem at dette er en viktig sak for mange og mener at hvis leger skal utsettes for offentlige kommentarer, er veien kort til at dette også vil ramme andre yrkesgrupper. Han nevner i denne forbindelse lærere, saksbehandlere i ulike offentlige organer og dommere.

– Spørsmålet om behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen har ikke vært vurdert av norske domstoler før denne saken kom opp for tingretten og lagmannsretten. Vi ønsker en avklaring av hvilket personvern leger og annet helsepersonell har når de blir omtalt på nettet.

Feil i lagmannsrettens dom

Etter Legeforeningens syn har lagmannsretten forstått personvernreglene feil. Legeforeningen mener lagmannsretten burde ha lagt større vekt på at Legelisten ikke følger sine egne modereringsrutiner, og at det er lagt for liten vekt på legenes særlige rolle.

Selv om Legeforeningen nå anker saken til Høyesterett, vil domstolen foreta en egen vurdering av om saken skal slippe inn. For å få saken behandlet i Høyesterett, må saken reise spørsmål av bredere samfunnsmessig betydning eller andre grunner som gjør det særlig viktig å få saken avgjort av Høyesterett.

Anbefalte artikler