Les mer om

Artikkel

Overforbruk av ciprofloksacin ved sykehus

Ciprofloksacin er et av de mest toksiske og resistensdrivende antibiotikaene vi har. Ved et norsk lokalsykehus ble ciprofloksacin brukt i strid med nasjonale terapianbefalinger hos flere enn ni av ti pasienter. Tilpasning til foretrukket antibiotikatype etter mikrobiologiske funn ble sjelden gjennomført. Andre studier har vist at også større sykehus bruker bredspektrede antibiotika for ofte, i for store doser og med for lang behandlingstid. Leger må bli flinkere til å følge retningslinjer for bruk av antibiotika, avdelinger må innskjerpe forskrivningspraksis, og de nasjonale retningslinjene må oppdateres.

Leder: Dårlig antibiotikabehandling, prisverdig åpenhet
Kort rapport: Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Langvarig syk av koronaviruset

Covid-19-pandemien handler ikke bare om antall smittede, antall dødsfall og alvorlige sykdomsforløp som krever sykehusinnleggelse og intensivbehandling. Mange covid-19-pasienter rapporterer om langvarige plager, bl.a. brystsmerter, hodepine og utmattelse. Dette gjelder også pasienter med et initialt mildt forløp og pasienter i relativt ung alder. Langvarig covid-19-sykdom kan ha et syklisk forløp og kan medføre lange sykefravær og nedsatt livskvalitet. Det er uklart om et protrahert sykdomsforløp skyldes reinfeksjon, reaktivering, immunrespons eller andre mekanismer. Hvordan kan helsevesenet best hjelpe disse pasientene?

Leder: #longcovid
Kronikk: Langvarig syk etter covid-19
Kort kasuistikk: Et langvarig covid-19-forløp hos en person med demens

Hvordan pasienter opplever cellegiftbehandling

Hvis det er pasientenes opplevelser man ønsker belyst, er pasienten den beste kunnskapskilden. Men fanger livskvalitetsmålinger og pasientrapporterte utfallsmål opp kompleksiteten, mangfoldet og variasjonen i pasientenes erfaringer? Bruk av kvalitative metoder og humanistiske kunnskapsformer kan gi bedre innsikt i pasienters opplevelser og behov – både i klinisk praksis og i forskningsøyemed. I et essay beskriver en professor i sykepleievitenskap sine erfaringer fra tiden med operasjon, cellegiftkurer og strålebehandlinger mot brystkreft.

Essay: Mellom livserfaring og fagkunnskap under behandling med cellegift

Anbefalte artikler