Klart for faglandsråd 2020

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosial ulikhet i helse, medisinsk overaktivitet i livets siste fase, Akson, digital samhandling og pasientens legemiddelliste er noen av temaene som skal diskuteres under årets faglandsråd 3. og 4. november..

  DIGITALT OG FYSISK: Faglandsrådet 2020 har et begrenset antall plasser. Arrangementet vil også strømmes på Facebook for alle…
  DIGITALT OG FYSISK: Faglandsrådet 2020 har et begrenset antall plasser. Arrangementet vil også strømmes på Facebook for alle interesserte. Her fra faglandsrådet 2019. Foto: Vilde Baugstø

  Legeforeningens fagstyre ble opprettet i 2018 for å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen og å få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Faglandsrådet arrangeres én gang i året og legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen.

  Faglandsrådet 2020 går av stabelen 3. og 4. november på Soria Moria, med et begrenset antall plasser på grunn av pandemien. Arrangementet vil også strømmes på Facebook for alle interesserte.

  – Fagstyret gleder seg til dialogen med de fagmedisinske foreningene, sier leder av fagstyret, Cecilie Risøe.

  Sosial ulikhet i helse

  Sosial ulikhet i helse

  Tirsdag 3. november skal sosial ulikhet i helse drøftes. Det er nemlig store forskjeller mellom personer som bor i ulike norske kommuner og fylker. Tall fra SSB viser at forventet levealder er høyest i Akershus og på Vestlandet og lavest i Finnmark. Det er opptil 12 års forskjell i levealder mellom menn som bor i kommunene med høyest og lavest levealder. For kvinner er forskjellen opp til 10 år. Personer med høy utdanning og/eller høy inntekt, beskriver også i langt større grad enn andre sin egen helse som god eller svært god.

  Helselovgivningen understreker målsetningen om lik tilgang og like muligheter. 55 prosent av norske leger er enige i at leger bør bidra til å utjevne helseforskjeller ved å ta ekstra hensyn til pasienter med lav sosioøkonomisk status. Med utgangspunkt i dette, vil diskusjonen i faglandsrådet blant annet handle om hvordan leger kan bidra til å redusere sosial ulikhet i helse.

  Medisinsk overaktivitet i livets siste fase

  Medisinsk overaktivitet i livets siste fase

  Også medisinsk overaktivitet i livets siste fase vil bli diskutert på faglandsrådet tirsdag 3. november.

  Folkehelseinstituttet ga i 2014 ut en systematisk oversikt kalt "Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende".

  I oppsummeringen peker Folkehelseinstituttet på at det kan være vanskelig å finne riktig intensitet på medisinsk behandling av pasienter i livets sluttfase, det vil si pasienter med svært begrenset levetid på grunn av høy alder, uhelbredelig sykdom, ulykke eller skade. Det er heller ikke alltid gitt på hvilket nivå i helsetjenesten behandling og omsorg i livets siste fase bør foregå. Utfordringene ligger på mange plan. Både medisinske vurderinger, hensynet til pasientens autonomi og samfunnsmessige ressurs- og prioriteringshensyn veier tungt. I tillegg er verdivalg en vesentlig faktor som spiller inn.

  Spørsmål som skal diskuteres på faglandsrådet er hva fagmiljøene og pasientorganisasjonene kan bidra med for å redusere overbehandling i livets siste fase.

  E-helse

  E-helse

  Digital samhandling, journalløsningen Akson og pasientens legemiddelliste skal diskuteres onsdag 4. november. Digitalisering er i dag en integrert del av all utvikling i helsetjenesten. Alle er enige om målbildet; nødvendig informasjon tilgjengelig for pasient og helsepersonell der det er behov.

  Det er stor faglig uenighet om anskaffelsesplanene for Akson, en kommunal journalløsning for helse- og omsorgstjenesten. Direktoratet for e-helse foreslår én felles journalløsning, levert av én leverandør, i én konkurranse. Konkurransen skal starte nå, og systemet skal leveres til landets kommuner mellom 2025 og 2033. Flere mener prosjektet er lite realistisk, og Akson løser ikke problemet med manglende samhandling mellom elektroniske systemer i primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Legeforeningen anbefaler at det heller settes i gang flere parallelle konkurranser, uavhengig av hverandre og at man skaper samhandling gjennom eksisterende og nye journalsystemer, via nasjonale åpne standarder og nasjonale felleskomponenter.

  Andre tema

  Andre tema

  Legeforeningens fagstyre skal jobbe for aktiv dialog med helsemyndighetene og skal arbeide for å gjøre de fagmedisinske foreningene og fagstyret tydelige og relevante ved egnede saker i media. Hvordan man best kan jobbe for å få gjennomslag for sine saker, både overfor media og helsemyndigheter, vil også bli drøftet 4. november. I tillegg blir det informasjon om status i ny spesialistutdanning og nytt innhold på nettsiden med råd og tips om styrearbeid.

  – Vi håper det vil bli et godt møte som motiverer de fagmedisinske foreningene og gir lyst til å prioritere dette samarbeidet, avslutter Cecilie Risøe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media