Kommentar

Terminologi og bruksmotivasjon er interessant

Helge Waal
prof emeritus, SERAF, UiO
Interessekonflikt:  Nei
Jørn Henrik Vold
PhD-stipendiat
Bergen Addiction Research, Helse Bergen
Svetlana Ondrasova Skurtveit
Seniorrådgiver
Avd psykiske lidelser, Folkehelseinstitutet

Vår artikkel om kvetiapin (1) dreier seg ikke om grad av bekymring slik Pål Gjerden og Lars Slørdal synes å mene (2). Problemet vi tar opp, er at økningen av forskrivning utenfor godkjente indikasjoner for enkelt tilskrives misbruk og avhengighet. Videre har vi drøftet faregraden av en tidsavgrenset bruk i moderate doseringer, noe som er det dominerende bruksmønsteret.

I sitt siste tilsvar mener åpenbart Gjerden og Slørdal – i motsetning til sitt første innlegg – at terminologi og bruksmotivasjon er uinteressant. Vi er uenige.

I tilsvaret trekker Gjerden og Slørdal frem en artikkel (3) hvor forfatterne bruker data fra det amerikanske «adverse events reporting system». Dette er en database som inneholder frivillige innsendte meldinger fra en lang rekke instanser. Komplikasjonsantallet var høyest for risperidol, nest høyest for aripiprazol og nest lavest for kvetiapin og lavest for olanzapin. Rapportene er så skåret etter innsending med en lang rekke variabler som relateres til «abuse». Da kommer kvetiapin ut med en høyere andel. En tabellarisk liste over brukte variabler gir betydelig usikkerhet. I de fleste av dem er andelen i kvetiapinutvalget på nivå med utvalget som har brukt andre atypiske antipsykotika. De som skiller ut kvetiapin er preget av mulig subjektive vurderinger («drug abuse» og «intentional product misuse»). Betydningen av samleskåringen kan derfor diskuteres.

Det er riktig at antallet dødsfall er høyere i det underutvalget beskrevet som «abuse related events», men det totale antallet i hele utvalget av meldinger er ikke beskrevet. Antallet dødsfall er dessuten ikke relatert til totalt antall brukere. Vi mener derfor at Gjerden og Slørdal bør være noe mindre skråsikre i sine vurderinger.

Litteratur:

1. Waal H, Vold JH, Skurtveit SO. Kvetiapinmisbruk - myte eller realitet? Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi: 10.4045/tidsskr.20.0059
2. Pål Gjerden, Lars Slørdal. Kvetiapin - igjen Tidsskr Nor Legeforen 2020.
3. Evoy KE, Teng C, Encarnacion VG et al. Comparison of abuse and misuse reports to the FDA adverse event reporting system with other second-generation antipsychotics. Subs Abuse 2019; 13: 1178221819844205

Published: 11.09.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media