Spørsmål og svar om høringer i Legeforeningen

Marthe Helene Sandli Om forfatteren
Artikkel

Høringsarbeidet utgjør en viktig del av politikkutviklingen i Legeforeningen. Både organisasjonsleddene og hovedforeningen legger ned et betydelig arbeid med høringene. Men hva går egentlig høringsarbeidet ut på?

EKSTERNE OG INTERNE HØRINGER: Legeforeningen besvarer eksterne høringer, der myndighetene vil ha innspill i en gitt sak, og interne høringer, som handler om organisering og utvikling i Legeforeningen. ILLUSTRASJONSFOTO: Stortinget

I 2019 behandlet Legeforeningen totalt 82 høringer. Høringer i foreningen kan være både interne og eksterne. Eksterne høringer innebærer at myndighetene sender ut saker for å la innbyggere, organisasjoner og næringsliv si sin mening. Disse høringene omhandler ofte lover, forskrifter, retningslinjer eller veiledere. Legeforeningen lager i tillegg egne interne høringer, som ofte dreier seg om utvikling eller organisering av foreningen, vedtektsendringer eller lignende.

Vurderes grundig

Høringene sendes som hovedregel ut til relevante organisasjonsledd, for å innhente kunnskap og synspunkter om hva Legeforeningen skal mene i en gitt sak. Det fører til god involvering av organisasjonsleddene i politikkutformingen, et bedre beslutningsgrunnlag og godt forankrede helsepolitiske standpunkter. Hver enkelt høring blir grundig vurdert på om den treffer foreningens interesseområder, og om den kan få betydning for foreningens medlemmer og deres arbeidshverdag.

En del høringer avvises derfor hvert år som følge av manglende relevans. Noen oversendes også til enkeltforeninger for vurdering, eller besvares gjennom hovedorganisasjonen Akademikerne. Det er viktig å ha kapasitet til å prioritere de høringene som i større grad har vesentlige tema for foreningens medlemmer. Legeforeningen tilstreber likevel at et bredt spekter av temaer skal dekkes i høringsarbeidet, og at også særinteresser i foreningen i tilstrekkelig grad blir hørt.

Varierende frister

I henhold til den offentlige Utredningsinstruksen skal «(…) høringsfristen tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det er. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker». Hvis departementet fraviker fra sine normale frister, kan det gjøre forankringen av høringsarbeidet i foreningen vanskelig. Noen høringer ender derfor dessverre opp med kortere innspillfrist til saksbehandler.

Alle Legeforeningens ferdige høringsuttalelser er tilgjengelige på legeforeningen.no, under «Legeforeningens politikk».

Ofte stilte spørsmål om høringene:

Hvorfor får jeg ikke lastet opp høringssvar for min forening?

SVAR: For å kunne laste opp høringssvar, må man være registrert som del av styret til et foreningsledd. Du må også være logget inn med brukernavn (medlemsnummer). Når man er logget inn, kan man laste opp høringssvaret på nettsiden. Hvis dette ikke fungerer, må man ta kontakt med tillitsvalgt@legeforeningen.no for å få denne tilgangen.

Kan jeg som medlem sende inn innspill til en høring?

SVAR: Som medlem kan du kontakte din yrkesforening, fagmedisinske forening, spesialforening etter komité, og uttrykke dine meninger om en høring. Den aktuelle foreningen eller komitéen vil da behandle innspillet på sitt styremøte og sende inn et innspill via legeforeningen.no. I særlige tilfeller er det også mulig å kontakte saksbehandler på høringen for å komme med innspill direkte.

Kan jeg få utsettelse på høringsfristen?

SVAR: Som hovedregel skal fristen overholdes. I særlige tilfeller kan du kontakte saksbehandleren på høringen for å få utsettelse. Utsettelsen skal da gjelde for alle foreningsledd. Saksbehandler står oppført nederst på siden for den aktuelle høringen på nettsidene våre.

Hvem er det som behandler høringene?

SVAR: Legeforeningens sentralstyre beslutter som hovedregel hva foreningen skal mene om en høring. Fagstyret har likevel mulighet til å behandle høringer av særlig faglig karakter. Hvilket styre som skal behandle høringen står oppført i høringsdokumentene. Hvis høringen har svært kort frist og ikke er av kontroversiell karakter, kan det av og til stå at høringen «behandles administrativt». Det betyr at generalsekretær og president beslutter høringsuttalelsen på vegne av foreningen.

Hva skjer med høringen når vi har sendt inn innspill fra et foreningsledd?

SVAR: Når den interne høringsfristen har gått ut, gjennomgår saksbehandler alle innkomne innspill fra foreningsleddene. Dette sammenstilles til et høringsutkast som drøftes av enten sentralstyret eller fagstyret. Høringsuttalelsen ferdigstilles etter drøftingen. Deretter sendes høringsuttalelsen til aktuell instans, for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet. Til slutt blir den ferdige uttalelsen lagt ut på Legeforeningens høringssider, slik at alle har mulighet til å lese hva som er foreningens gjeldende politikk.

Anbefalte artikler