Kommentar
Reduksjon i artsmangfold kan være en årsak