Viktig å ivareta medlemmenes interesser under koronaepidemien

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Koronaepidemien har i stor grad påvirket helsetjenesten og Legeforeningens medlemmer. Legeforeningen har arbeidet grundig og systematisk opp mot myndigheter og media for å ivareta medlemmenes interesser i denne alvorlige situasjonen.

NEDSATTE ARBEIDSGRUPPE: – Den svært vanskelige tilgangen på smittevernutstyr, har vært et særlig fokus for Legeforeningen, sier generalsekretær Geir Riise. Her fra Legeforeningens digitale landsstyremøte. FOTO: Troy Gulbrandsen/Legeforeningen.

– Legeforeningens medlemmer står i frontlinjen mot covid-19. I den forbindelse skjønte vi tidlig at det kom til å oppstå en rekke spørsmål av faglig, juridisk, politisk, og økonomisk art, sier generalsekretær i Legeforeningen, Geir Riise.

Derfor ble det allerede 5. mars nedsatt en intern covid-19-arbeidsgruppe på tvers av Legeforeningens sekretariat. Gruppen fikk i oppgave å koordinere Legeforeningens arbeid i forbindelse med pandemien, i tett samarbeid med foreningens administrative og politiske ledelse, herunder yrkesforeningsledere.

Legeforeningen bestemte blant annet at det ikke skulle gjennomføres arrangementer med mer enn 50 deltakere. Dette ble bestemt på et tidspunkt der myndighetene opererte med maks 500 deltakere per arrangement.

– Gruppens arbeid har vært omfattende. I tillegg til å nå ut med informasjon til medlemmer og underforeninger, var det i startfasen særlig viktig å opprette kontakt med helsemyndighetene for å få informasjon og ikke minst kunne gi innspill til beslutninger som ville berøre helsetjenesten og våre medlemmer, sier Riise.

Møte med helsemyndigheter

Etter økt fokus i media på myndighetenes håndtering av korona-krisen, tok Legeforeningen 11. mars kontakt med direktøren i Helsedirektoratet for et møte. Møtet ble avholdt samme dag hos helsedirektøren, der Legeforeningen stilte med president, visepresident og generalsekretær. Resultatet ble daglige møter mellom direktoratet og relevante organisasjoner.

– Den svært vanskelige tilgangen på smittevernutstyr og de bekymringer dette har ført til hos våre medlemmer, har vært et særlig fokus for Legeforeningen. I en tidlig fase var informasjonen om tilgang på utstyr begrenset, og vi var en pådriver for økt åpenhet om dette, sier Riise.

Andre viktige tema har vært planlegging av smittevern og beredskap i kommunene og på sykehus, økonomiske spørsmål – særlig for næringsdrivende leger, og arbeidsrettslige problemstillinger.

Faglige problemstillinger

Pandemien har medført en rekke faglige problemstillinger, og Legeforeningen har bidratt med fagmedisinske råd blant annet til prioritering av helsehjelp og smittevern. For å sikre rett kompetanse i det fagmedisinske arbeidet, ble «Legeforeningens medisinske rådgivningsgruppe for covid-19» etablert.

– Gruppen er organisert via Legeforeningens fagakse, og består av ressurspersoner fra relevante fagmedisinske foreninger. De bidrar med konkrete og relevante råd til myndighetene, sier Riise.

Informasjon til medlemmer

Det har også vært viktig for Legeforeningen å gi tydelig og god informasjon til medlemmene underveis. Derfor ble det tidlig i prosessen etablert en temaside for koronaviruset på legeforeningen.no. Denne ligger godt synlig på forsiden. Her ligger informasjon om hver enkelt medlems rettigheter og plikter, i tillegg til målrettet informasjon om smittevern og tilrettelegging på arbeidsplassen. Man finner også «ofte stilte spørsmål» med oppdaterte spørsmål og svar knyttet til sin yrkestilhørighet som lege. I tillegg inneholder siden viktige saker for medlemmer – som for eksempel avlyste kurs, utvidet støttekollegaordning, samt informasjon om hvordan man kan kontakte Legeforeningen.

Legeforeningen har også doblet antall telefonvakter, som besvarer henvendelser fra medlemmer.

Ekstern kommunikasjon i media har vært et annet informasjonstiltak.

– Det har vært viktig for Legeforeningen å være synlige i media under koronapandemien. Vi har støttet myndighetenes håndtering av krisen, men også tatt til orde i spørsmål knyttet til smittevern og helsepersonells sikkerhet – i tillegg til kapasitet i tjenesten, understreker Riise.

Videre arbeid

Arbeidsgruppens arbeid har utviklet seg i omfang og innhold etter hvert som situasjonen har endret seg. I tiden fremover skal samfunnet gradvis gjenåpnes og informasjon vil fortsatt være en sentral oppgave. Her vil korona-temasiden på legeforeningen.no være avgjørende. I tillegg skal arbeidsgruppen fortsette å koordinere arbeidet mot myndighetene, samt organisere den faglige rådgivningen.

– Store deler av Legeforeningens sekretariat deltar i arbeidet med korona-situasjonen. Dette er en situasjon vi antar vil vare i god tid fremover. Legeforeningens covid-19-arbeidsguppe skal i dette arbeidet fortsette å koordinere og gi råd, avslutter generalsekretær Geir Riise.

Anbefalte artikler