Vedtektsendringer i rettshjelpsordningen

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Under Legeforeningens digitale landsstyremøte, ble det vedtatt enkelte endringer i rettshjelpsordningen for medlemmer.

Legeforeningen tilbyr to former for juridisk bistand. Hovedformen er bistand fra Legeforeningens sekretariat. Den andre formen er økonomisk støtte til ekstern juridisk bistand fra rettshjelpsordningen. Det er sistnevnte ordning som reguleres av vedtektene.

Rettshjelpsordningen supplerer og utvider den bistanden som medlemmene kan få fra Legeforeningens sekretariat. Rettshjelpsordningen kan yte bistand der sekretariatets kapasitet, kompetanse eller andre forhold (foreningens omdømme, habilitet etc.) tilsier bistand av advokater utenfor sekretariatet.

Dersom en sak vurderes slik at ekstern juridisk bistand er nødvendig, kan rettshjelputvalget fatte vedtak om økonomisk støtte innenfor en fastsatt ramme til juridisk bistand.

Rettshjelpsordningen er ikke en forsikringsordning som gir medlemmene krav på støtte, men hvor eventuell støtte er basert på konkrete vedtak av rettshjelpsutvalget eller av sentralstyret. En søknad om støtte vurderes opp mot rettshjelpsordningens vedtekter og praksis, samt Legeforeningens økonomi.

Les alle vedtektsendringene på legeforeningen.no.

Anbefalte artikler