Ingen effekt av antibiotika ved korsryggssmerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre måneders behandling med amoksicillin ga ingen bedring hos pasienter med korsryggssmerter og Modic-forandringer.

  Forfatterne av studien. Fra venstre: John-Anker Zwart, Maria Dehli Vigeland, Kjersti Storheim, Monica Wigemyr, Lars…
  Forfatterne av studien. Fra venstre: John-Anker Zwart, Maria Dehli Vigeland, Kjersti Storheim, Monica Wigemyr, Lars Christian Bråten og Mads Peder Rolfsen. Foto: Linda Margreth Pedersen

  Ved MR-undersøkelse kan man hos noen pasienter med langvarige korsryggssmerter se affeksjon av virvelcorporas endeplate, såkalte Modic-forandringer. Slike forandringer deles inn i tre typer, karakterisert av henholdsvis ødem, fett og sklerose. Patogenesen er ikke fullstendig kartlagt, men tilstanden er muligens forårsaket av bakterien Cutibacterium acnes (tidligere kalt Propionibacterium acnes).

  I en norsk studie som omfattet 180 pasienter med tidligere skiveprolaps, vedvarende ryggsmerter og Modic-forandringer ved seks sykehus, ble pasientene randomisert til antibiotikabehandling med amoksicillin eller placebo i 100 dager (1). Pasientenes ryggsmerte og funksjonsevne ble vurdert med det validerte spørreskjemaet Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ).

  Etter et år var forskjellen i gjennomsnittlig RMDQ-skår mellom de to gruppene -1,6 (95 % KI -3,1–0,0) i favør av antibiotika, men den var langt mindre enn den forhåndsdefinerte grensen på 4 for klinisk signifikant forskjell. Lignende funn ble gjort for smerter og livskvalitet. Andelen pasienter med én eller flere legemiddelbivirkninger var henholdsvis 56 % i antibiotikagruppen og 34 % i placebogruppen.

  Disse resultatene er ikke i overenstemmelse med en randomisert studie fra Danmark, som viste en markant bedring i RMDQ-skår med antibiotikabehandling (2).

  – Den norske studien ble initiert for å etterprøve resultatene fra den danske studien, sier Lars Christian Haugli Bråten, som var førsteforfatter og nylig disputerte på emnet.

  – Våre funn viser at antibiotikabehandling ikke kan anbefales mot langvarige korsryggssmerter hos pasienter med Modic-forandringer, sier han.

  Artikkelen ble publisert i tidsskriftet BMJ i oktober 2019.
  Artikkelen ble publisert i tidsskriftet BMJ i oktober 2019.

  Studien utgår fra Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Også Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssjukehus, Drammen sykehus og Sykehuset Østfold Moss bidro. Fire stipendiater er tilknyttet prosjektet, der Bråten er den første som har disputert.

  Forskningsgruppen

  Forskningsgruppen

  Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse utfører kliniske, epidemiologiske, helseøkonomiske, genetiske og basale forskningsprosjekter om sykdommer, skader og plager i muskel og skjelett. Enheten har publisert nasjonale retningslinjer for behandling av ryggsmerter og har publisert en rekke artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, slik som JAMA, Nature Genetics og BMJ, og har laget informasjonsvideoer rettet mot pasienter. Forskningsgruppen jobber også med å teste behandlingsformer basert på mulige årsaker til Modic-forandringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media