Krever flere tiltak for å ivareta arbeidstakere under pandemien

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade.

En samlet arbeidstakerside krever utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte som eksponeres for koronaviruset.

Bak kravet står LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN. I brevet som er sendt arbeidsgiverforeningen Spekter slår forbundene fast følgende:

«Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død».

Medlemmer må sikres yrkesskadedekning

Før påske sendte Legeforeningen brev til Arbeids- og sosialdepartementet om yrkesrelatert sykdom eller død i forbindelse med covid-19.

I brevet ber foreningen om en utvidelse av yrkessykdomsforskriften og om at det i denne forbindelse lempes på beviskravet:

«Det påhviler staten et særskilt ansvar for å legge til rette for at helsepersonell kan utføre sitt arbeid uten frykt for eget liv og helseskade. Legeforeningen ber på denne bakgrunn departementet gjøre endringer i dagens regelverk slik at helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres rettmessig yrkesskadedekning ved smitte med komplikasjoner eller død».

Begge brevene er tilgjengelig for nedlastning på legeforeningen.no.

Legeforeningen følger situasjonen tett og er i løpende dialog med tillitsvalgte, arbeidsgivere, nasjonale helsemyndigheter og andre relevante aktører. På legeforeningen.no finner du informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.

Anbefalte artikler