()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bettina S. Husebø, Elisabeth Flo

  Eldreboken

  Diagnoser og behandling. 454 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 599

  ISBN 978-82-450-2178-3

  Eldreboken er en tverrfaglig kunnskapsoppsummering for eldreomsorgen. Den er skrevet som pensum for grunnutdanningene innen helsefagene, jus og musikkterapi, men er også tenkt som støtte for beslutningstakere i helsetjenesten.

  Boka har 40 korte kapitler skrevet av forskere med ulik fagbakgrunn og forskningsområde. I hvert kapittel oppsummeres hovedpunktene i starten, og teksten illustreres med pasienteksempler, faktaruter og figurer. Det er spørsmål og svar til hvert kapittel på slutten av boka. Språket varierer med forfatter, men er stort sett lettlest og konsist.

  Boka åpner med en innføring i juridiske og samfunnsmedisinske aspekter av eldremedisin, før vi presenteres for demenssyndromene og deres utfordringer. Videre beskrives multimorbiditet og organspesifikke aldersforandringer og sykdommer. Så følger kapitler om kosthold og ernæring, munnhelse, fysisk aktivitet og funksjon samt smerter og legemiddelbruk. Musikkterapi, psykisk helse og rus samt ulike psykososiale aspekter ved alderdom har egne kapitler. Forhåndssamtaler og omsorg ved livets slutt er viet særlig plass. Til slutt drøftes frivillighet, tverrprofesjonell samarbeidslæring, teknologiske løsninger i eldreomsorgen og kommunikasjon mot offentligheten.

  Boka er et godt startsted for den som ønsker å jobbe med utviklingsarbeid eller forskning – eller rett og slett forstå den større sammenhengen man utøver sitt fag i. Som samfunnsmedisiner med interesse for tjenesteutvikling leste jeg boka med stor interesse. Når det gjelder medisinsk behandling er det flere gode oppsummerende kapitler, men boka kan ikke stå alene som lærebok. Her må legen komplettere med andre kunnskapskilder. Men det er fine kapitler om legemiddelbruk, omsorg ved livets slutt, munnhelse og fysisk aktivitet som vil være særlig nyttige for sykehjemsleger. Jeg ble også positivt overrasket over kapittelet om Japans erfaringer med teknologiske løsninger i eldreomsorgen.

  Eldreboken er et godt og etterlengtet bidrag til den helhetlige kunnskapsbasen i eldremedisin. Den presenterer forskningsbredden i norsk eldreomsorg og henter bidrag fra et imponerende forskerpanel. Den faglig bredden og kompetanse som representeres oppfyller etter mitt syn redaktørenes ambisjoner om å løfte eldremedisinens omdømme. Den gjør også at boka treffer den tverrfaglige målgruppa den er tiltenkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media