Sikkerheten til helsepersonell må ivaretas under koronaepidemien

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en situasjon med stor risiko for at helsepersonell blir smittet, forventer Legeforeningen at sykehus og kommuner gjør alt de kan for å dempe risikoen.

  MEDLEMMER I FRONT: – Vi forventer at tiltakene vi foreslår blir fulgt opp for å dempe smitterisikoen og ivareta sikkerheten…
  MEDLEMMER I FRONT: – Vi forventer at tiltakene vi foreslår blir fulgt opp for å dempe smitterisikoen og ivareta sikkerheten til helsepersonell, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

  – Legene står i front og behandler pasienter i bekjempelsen av koronaviruset. Dette ansvaret tar vi. Sykehus og kommuner har ansvaret med å ivareta sikkerheten til helsepersonell. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, forventer vi at alle gjør alt de kan for å dempe risikoen, sier president Marit Hermansen.

  Bekymret for smitte

  Bekymret for smitte

  Legeforeningens tillitsvalgte og medlemmer er bekymret for sitt arbeidsmiljø i denne tiden, særlig risikoen for å bli smittet. Forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernutstyr og manglende opplæring, forsterker dette.

  – Vår grunnleggende holdning er å være fleksible og løsningsorienterte for å sikre forsvarlig drift for pasienter og helsepersonell. Vel vitende om vårt ansvar, jobber vi tett sammen med nasjonale myndigheter, sykehus og kommuner for å redusere smitterisikoen. Vi har derfor kommet med en rekke innspill i vår løpende dialog med partene. Slike tiltak må ha høy prioritet. Sikkerheten til helsepersonell må ivaretas, påpeker Hermansen.

  Legeforeningen har sendt brev om sikkerhetssituasjonen til KS og til alle de regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningene Spekter og Virke.

  Involvering og medbestemmelse

  Involvering og medbestemmelse

  – I en situasjon som krever ekstraordinær innsats, er reell medbestemmelse viktigere enn noen gang. Arbeidsgiver må derfor involvere tillitsvalgte. Kommunene har ansvaret for sikkerheten til fastlegene og andre leger i primærhelsetjenesten i en slik unntakssituasjon, forklarer Hermansen.

  Når helsepersonell nå må tåle en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper, stiller det høye krav til at man gjør alt for å redusere risikoen mest mulig.

  Stadig ny utvikling

  Stadig ny utvikling

  Legeforeningen har tett dialog med helsemyndighetene og har tidligere vært i møter der nettopp å forsterke innsatsen mot koronaviruset med forsterkede smittetiltak, var temaet. Foreningen har vært tidlig ute med å påpeke at det er avgjørende å sikre nok kapasitet og beredskap i både primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at Norge er i stand til å håndtere situasjonen.

  Situasjonen med koronavirusets spredning utvikler seg hele tiden, og bildet kan se annerledes ut fra datoen sakene i denne utgaven av Tidsskriftet går i trykken (25. mars). På legeforening.no finner du til enhver tid oppdatert informasjon, samt oppdaterte spørsmål og svar.

  Av sykehusene forventer Legeforeningen at:

  Arbeidsgiver foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak

  Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre

  Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekymringoverfor departementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbesintenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende betydningenverneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse

  Arbeidsgiver sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet kompenserende vern

  Arbeidsgiver unngår bruk av overtid i forkant av økt pasienttilstrømming, for å sikre uthvilt personell. 

  Arbeidsgiver trapper ned elektiv virksomhet for å unngå unødvendig arbeidsbelastning hos de ansatte

  Arbeidsgiver intensiverer informasjon og dialog med ansatte og tillitsvalgte for å sikre en reell medbestemmelse i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats

  Arbeidsgiver etablerer utvidede forsikringsordninger

  Av kommunene forventer Legeforeningen at:

  Kommunene foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak på legevakt og ved eventuelle smitteklinikker

  Kommunene sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre. Slik opplæring må også tilbys fastleger og deres ansatte

  Kommunene sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekymring overfor Helse- og omsorgsdepartementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse

  Kommunene sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet kompenserende vern

  Kommunene intensiverer informasjon og dialog med fastlegene for å sikre gode lokale løsninger i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media