Legeforeningens nye satsingsområder

Tor Martin Nilsen Om forfatteren
Artikkel

For å oppnå en bedre helsetjeneste og en bedre arbeidshverdag, ønsker sentralstyret de neste to årene å prioritere tre satsingsområder: Alle trenger fastlegen, tillitsvalgtsatsing og tid til en god legehverdag.

På et arbeidsseminar i slutten av september og på sentralstyremøtet i oktober drøftet sentralstyret mulige tema for satsingsområder for perioden 2020–2021.

– Vi landet på tre temaer knyttet til fastlegekrisen, tillitsvalgtsatsing og legers arbeidshverdag, sier president Marit Hermansen.

De tre satsingsområdene ble vedtatt før jul og er de viktigste prioriteringene for Legeforeningen de neste to årene. Sentralstyrets valg av tema utgår fra prinsipp- og arbeidsprogrammet som vedtas hvert fjerde år.

Alle trenger fastlegen

– Fastlegeordningen har vært en vellykket helsereform, men må fornyes og videreutvikles. Først da sikrer vi pasientene fortsatt god tilgjengelighet og moderne helsetjenester av høy kvalitet, understreker Hermansen.

Uten en velfungerende fastlegeordning, øker presset på de øvrige helsetjenestene. Fastlegeordningen er selve grunnmuren i helsetjenesten. Trygghet og kontinuitet er kjerneverdiene i ordningen. En bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar. Sentralstyret understreker derfor viktigheten av at Legeforeningen aktivt bidrar til en forpliktende handlingsplan som viderefører ordningen med styrkede rammer og nye tiltak.

Tillitsvalgtsatsing

Legeforeningen har over 3300 dyktige tillitsvalgte, og for mange representerer de trygghet og lokal forankring.

– Involvering, dialog og samarbeid er nøkkelord for utvikling av helsetjenesten, og med et enda tettere samarbeid skaper man gode løsninger. Av den grunn ønsker vi å gjøre det enda mer populært å både bli og forbli tillitsvalgt, sier Hermansen.

For å oppnå dette, skal Legeforeningen satse ytterligere på organisering, rekruttering, opplæring, synliggjøring og bistand til tillitsvalgte over hele landet.

Tid til en god legehverdag

Jobbtilfredshet er viktig for at leger skal kunne yte sitt beste. Samspillet mellom legers, og spesielt sykehuslegers, jobbtilfredshet, organisering og kvalitet i pasientbehandlingen er godt dokumentert. Nylig utvidet Verdens legeforening (WMA) Genève-deklarasjonen til ikke bare å ivareta pasientens liv og helse, men nå også «tilplikte» legene til å: «(…) ivareta min egen helse, min velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard».

– Satsingsområdet skal vise sammenhengen mellom legers arbeidsmiljø, arbeidsbelastning, kvalitet og pasientsikkerhet. Det skal tydeliggjøre at ivaretagelse av egen helse og en god legehverdag er viktig både for den enkelte, og for å kunne yte gode helsetjenester, forklarer Hermansen.

Gjennom de to neste årene skal «tid til en god legehverdag» også sette søkelys på at leger har for lite tid til direkte pasientrettet arbeid.

Anbefalte artikler