Lise Skogstad Loftsgaard Om forfatteren
Artikkel

Metabolsk syndrom øker kardiovaskulær risiko inntil fire ganger. Høyt blodtrykk teller mest.

Illustrasjon: Daniela Jovanovska-Hristovska / iStock

En stor kohortstudie, nylig publisert i Annals of Internal Medicine, viser en klar samvariasjon mellom metabolsk status og kardiovaskulær risiko (1).

Studiepopulasjonen bestod av til sammen omtrent ti millioner mennesker som hadde gjennomgått nasjonale screeningundersøkelser i Sør-Korea i perioden 2009–14.

Metabolsk status ble registrert ved tre screeningundersøkelser basert på etablerte kriterier for metabolsk syndrom. Kohorten ble så delt i fire grupper ut fra personenes metabolske status ved studiestart og hvordan den utviklet seg: de med vedvarende metabolsk syndrom, de som utviklet metabolsk syndrom, de som ikke hadde metabolsk syndrom på noe tidspunkt og de som gikk fra å ha metabolsk syndrom til ikke å ha det lenger. Kardiovaskulær risiko for alle gruppene ble etterpå beregnet basert på relevante utfallsmål og sammenlignet.

Gruppen som ikke lenger hadde metabolsk syndrom, hadde signifikant lavere kardiovaskulær risiko enn gruppen med vedvarende metabolsk syndrom (justert insidensrateratio (IRR) 0,85; 95 % KI 0,83–0,87). Gruppen som utviklet metabolsk syndrom i studieperioden, økte sin risiko sammenliknet med dem som ikke utviklet metabolsk syndrom (IRR 1,36; 1,33–1,39). Hypertensjon bidro mest til endringene i risiko.

– Måling av metabolsk syndrom er omstridt, og denne studien indikerer at dette kan være et nyttig tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, sier Serena Tonstad, som er overlege ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, ved Oslo universitetssykehus.

– Det er oppmuntrende å se at relativt små endringer i livvidde, blodtrykk og glukose gir redusert risiko for hjerte- og karsykdom, men årsaken til disse endringene er ikke kjent. I tillegg gir studien signifikante resultater delvis fordi den er meget stor. Studiens konklusjon er at blodtrykk teller mest for risikoen for hjerte- og karsykdom, noe som er i tråd med tidligere undersøkelser, sier Tonstad.

Anbefalte artikler