Våre satsingsområder bygger en sterkere helsetjeneste

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens nyvalgte sentralstyre samlet seg i Mjøstårnet i fjor høst, løftet blikket og la planene for de kommende to årene.

Vi hadde fått med oss et ambisiøst arbeidsprogram fra landsstyret, som blant annet tar for seg kapasitet, forskning, spesialistutdanning, samhandling og arbeidsmiljø. Arbeidsprogrammet er en ramme for sentralstyrets arbeid. Samtidig var det viktig for oss å prioritere noen særskilte områder. Med blanke ark og fargestifter spekulerte og drømte vi, forkastet og prioriterte, mens vi skuet utover Mjøsa. Innsatsen resulterte i tre satsingsområder for 2020–2021.

Det første satsingsområdet «Alle trenger fastlegen», er en fortsettelse av vårt omfattende arbeid de siste årene for å bedre situasjonen i fastlegeordningen. Det er ingen tvil om at 2020 blir et viktig år. For å rekruttere de flinke nye fastlegene og bedre arbeidsforholdene for dagens fastleger, trenger vi en forpliktende økonomisk opptrappingsplan. Vi trenger en sterk fastlegeordning som fundamentet i vår gode offentlige helsetjeneste.

Sentralstyrets andre prioriterte område er «Tillitsvalgtsatsing». Legeforeningen er helt avhengig av engasjerte og kompetente tillitsvalgte på alle nivå. Vårt mål er derfor å styrke og profesjonalisere vårt tillitsvalgtarbeid ytterligere. Satsingen skal resultere i bedre opplæring, slik at det er trygt å gå inn i rollen som tillitsvalgt. Vi skal gi tillitsvalgte den støtten de trenger, enten gjennom andre tillitsvalgte eller bistand fra sekretariatet. Norsk heletjeneste trenger trygge, skolerte tillitsvalgte for å møte morgendagens utfordringer.

Det tredje satsingsområdet er «Tid til en god legehverdag».. Vi vil styrke innsatsen slik at leger kan bruke mer tid på pasientrettet arbeid. Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Dette er godt dokumentert. Likevel opplever mange at arbeidshverdagen blir stadig mer presset. Dagens styringssystem, med vekt på tellekanter og bunnlinje, fører mange steder til frustrasjon og redusert arbeidsglede blant leger. Unødvendige rapporteringssystemer og byråkrati må bort. Det vil gi økt jobbtilfredshet slik at leger kan yte sitt beste.

Vi vil ha tid til pasienten. Vi vil ha tid til å rose kollegaer, til å ta vare på oss selv, og til å være sammen med familie og venner. Verdens legeforening har satt problemstillingen på dagsordenen ved å utvide Genève-deklarasjonen. I deklarasjonen forpliktes legen til å «ivareta min egen helse, min velvære og mine evner, for å kunne gi omsorg av den høyeste standard». Flinke, motiverte leger er en verdifull ressurs i vår helsetjeneste, og en forutsetning for stadig å kunne levere bedre helsetjenester til pasientene.

Satsingsområdene viser at Legeforeningen er en komplett profesjonsforening og en viktig samfunnsaktør. Mange av dere vil kjenne dere godt igjen i utfordringene som reises gjennom disse. Vi er med andre ord godt rustet til å jobbe sammen for de gode løsningene – for å oppnå en bedre helsetjeneste for pasientene og en god arbeidshverdag for legene.

Anbefalte artikler