Legeforeningen anker saken om Legelisten.no

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Oslo tingrett mente Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen. Legeforeningen er uenig og har derfor anket saken til lagmannsretten.

PRINSIPIELL SAK: Anken ble sendt til Borgartings lagmannsrett mandag 27. januar. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Dette er en prinsipielt viktig sak for våre medlemmer. Dersom dommen fra lagmannsretten blir stående, vil det få betydning for leger og øvrig helsepersonell, og potensielt andre yrkesgrupper. Det er uheldig og derfor anker vi saken, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Det var i slutten av november i 2019 at saken om Legelisten.no gikk i Oslo tingrett. Legeforeningen gikk til sak mot staten fordi foreningen mener at Legelistens praksis er ulovlig.

Legelisten.no gir mulighet til å anonymt omtale og sette karakter på leger, tannleger og annet helsepersonell.

Mener personvern bør veie tyngst

Personvernlovgivningen krever at det må foretas en avveining mellom legenes privatliv på den ene siden og forbrukerhensyn på den andre. Legeforeningen mener legenes personvern bør veie tyngst i denne vurderingen. Oslo tingrett var ikke enig i dette.

Oslo tingrett avsa dom i saken 18. desember 2019. Overordnet mener retten at Legelisten.no er et så nyttig bidrag og verktøy for pasienter som leter etter ny lege, at allmennhetens interesser må veie tyngre enn helsepersonellets personvern.

Konsekvensen av dommen er at Personvernnemndas tidligere vedtak er gyldig. Vedtaket sier at Legelistens behandling av personopplysninger er lovlig, selv uten en reservasjonsrett.

– Spørsmålet om hvilken systematisert internett-omtale enkeltpersoner skal måtte tåle, er viktig og prinsipielt. Vi er uenig i rettens vurdering av disse spørsmålene, sier Cecilie Hallan, advokat i Legeforeningen.

Hallan førte saken sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup.

Ikke god nok kontroll

I anken til lagmannsretten trekker Legeforeningen frem at Legelistens rutiner og systemer for å kontrollere kommentarer før publisering er mangelfulle. Det kreves ikke at brukeren identifiserer seg, og det er heller ingen kontroll av at en bruker som legger inn en omtale faktisk er eller har vært legens pasient.

Videre trekker Legeforeningen frem i anken at «kontrollen som foretas før publisering ikke er god nok.»

– Det vil for lagmannsretten bli dokumentert en rekke vurderinger fra nettstedet. Disse viser at vurderinger som bryter med Legelistens egne retningslinjer, har blitt publisert. En rekke vurderinger på Legelisten.no inneholder svært krenkende påstander og/eller karakteristikker, heter det i anken.

Anken ble sendt til Borgartings lagmannsrett mandag 27. januar. Det er uvisst når saken kommer opp i lagmannsretten, men sannsynligvis blir ankeforhandlingene en gang i løpet av høsten 2020.

Anbefalte artikler