Helsepolitisk seminar om sikkerhet og beredskap

Anne Helene Lund Om forfatteren
Artikkel

Er beredskapen i helsevesenet god nok? Spørsmålet ble stilt under helsepolitisk seminar i Midt-Norge.

LEGEMIDDELMANGEL: Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, redegjorde for viktige momenter og aspekter ved beredskapen i det norske helsevesenet. Foto: Anne Helene Lund

Sikkerhet og beredskap var et av flere temaer under helsepolitisk seminar på Hell i Stjørdal. Seminaret ble arrangert av Legeforeningens Regionutvalg Midt-Norge og Helse Midt-Norge RHF med deltakere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Spørsmål knyttet til legemiddelsituasjonen i Norge, forsyningssituasjonen og beredskapsspørsmål ble både drøftet og debattert under tittelen: Er vi beredt på små og store katastrofer?

Økning i antallet legemiddelmangler

Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, redegjorde for viktige momenter og aspekter ved beredskapen i det norske helsevesenet.

– En av de største utfordringene vi står overfor, er den nærmest eksplosive økningen i legemiddelmangel. Hittil i år har vi registrert over 1100 tilfeller av legemiddelmangel og leveransesvikt, noe som er en tredobling på noen få år, sa han.

Han understreket at vi i fremtiden må ha mulighet til å varsle om manglene, men at vi trenger et godt varslingssystem for leger og pasienter.

– Dette kan gjøre konsekvensene av leveransesvikt på viktige legemidler enda større. Det er nødvendig å få på plass et system for bred varsling slik at denne risikoen reduseres, var Madsens klare budskap.

Bør helse tenke krig?

Jan Sommerfelt-Pettersen, kontreadmiral, lege og spesialrådgiver ved Haukeland Universitetssykehus, redegjorde for forholdet mellom militær og sivil beredskap. Han stilte spørsmålet «bør helse tenke krig»?

– Hva med helseberedskapen når noen vil oss vondt? Dette er et uvanlig perspektiv for helsevesenet, men nødvendig å tenke på for beredskapens skyld, sa Sommerfelt-Pedersen.

Han poengterte at sannsynligheten for at noen vil oss vondt er vesentlig større i dag enn tidligere, og den kommer mest sannsynlig ikke til å minske i fremtiden. Sommerfelt-Pedersen påpekte at man må ta dette på alvor og ikke minst:

– Enhver alvorlig hendelse er også en helsehendelse.

Prioriteringsdebatt og Helseplattformen

Hvor står prioriteringsdebatten i dag? Dette spørsmålet ble forsøkt besvart av Geir Sverre Braut, seniorrådgiver og professor ved Stavanger universitetssykehus. Han fokuserte på forholdet mellom sikkerhet, prioriteringer og politikk. Foredraget ga forsamlingen innsikt i prinsippene for ulike prioriteringer både på systemnivå og pasientnivå.

Andre hovedpunkter i seminarprogrammet var implementeringen av Helseplattformen, samt innlegg og debatt om hvordan klinisk forskning og innovasjon bør og kan prioriteres i et effektivt helsevesen.

Anbefalte artikler