Les mer om

Artikkel

Depresjon hos eldre kommer ofte igjen

Rundt 80 % av eldre pasienter som ble innlagt på sykehus med alvorlig depresjon i perioden 2009–12, hadde fortsatt depresjon eller depressive symptomer i løpet av de tre påfølgende årene. Dette viser en omfattende oppfølgingsstudie fra ni alderspsykiatriske sengeavdelinger. Rundt halvparten av pasientene utviklet demens eller kognitiv svikt i studieperioden. Studien viser hvor viktig det er å følge opp eldre pasienter med depresjon etter at den akutte fasen er over. Støttesamtaler, psykoterapi, styrking av nettverk, fysisk aktivitet og riktig ernæring er viktig. For pasienter med alvorlig depresjon anbefales vanligvis medikamentell profylakse.

Lederartikkel: Gammel og deprimert
Originalartikkel: Eldre med depresjon – oppfølging over tre år

Antipsykotika til eldre

Forskrivningen av antipsykotiske legemidler til hjemmeboende eldre gikk ned i perioden 2006–18. Dette gjaldt særlig midlene proklorperazin og levomepromazin. Likevel økte forskrivningen til de yngste eldre, dvs. dem mellom 65 og 74 år, de siste fire årene i perioden, og forskrivningen av kvetiapin økte. Dette viser data fra Reseptregisteret. Antipsykotiske legemidler til eldre bør bare gis på streng indikasjon, bl.a. fordi eldre er særlig utsatt for bivirkninger. Slike midler har dessuten begrenset effekt ved demens.

Originalartikkel: Forskrivning av antipsykotika til hjemmeboende eldre 2006–18

Legeetikk, alvorlig sykdom og selvmordsønsker

Leger blir stilt overfor vanskelige etiske spørsmål når pasienter med kort forventet levetid i palliativ fase forteller at de ønsker eller forsøker å ta livet sitt. Er det rett med tvangstiltak i slike situasjoner? Bør man gi livreddende livsforlengende behandling i etterkant av et slikt selvmordsforsøk? Prinsippet om respekt for pasientens autonomi bør tillegges større vekt hos pasienter med alvorlig sykdom og kort forventet levetid enn hos pasienter med lengre leveutsikter, hevder en smertelege og en medisinsk etiker.

Medisinsk etikk: Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid

Anbefalte artikler