Internasjonalt arbeid gir muligheter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norge er et lite land på toppen av verden. Vi er ikke så mange, og vi snakker et språk få andre forstår. Men vi er også et land i verden.

  De store utfordringene helsetjenesten vil stå overfor i framtida, klarer vi ikke å løse alene. Derfor er det viktig at Legeforeningen engasjerer seg internasjonalt. Våre foreningsledd har bredt internasjonalt engasjement. Gjennom de fagmedisinske foreningene og yrkesforeningene, har mange av våre medlemmer internasjonale verv, helt opp til toppnivå.

  De ulike internasjonale foreningene arbeider med områder som kan være aktuelle for erfaringsutveksling, tema som pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid, spesialistutdanning og etterutdanning. Fagstyret arrangerer derfor i desember for første gang Internasjonal dag, et nettverksmøte hvor medlemmer med internasjonalt engasjement kan bli kjent med hverandres arbeid og dele ulike erfaringer.

  Vi møter regelmessig våre kolleger i de nordiske landene for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. De nordiske landene er både like og forskjellige. Erfaringsmessig er slik utveksling og kontakt også hyppig mellom våre lands myndigheter. Vi kjenner ofte igjen en politisk vind som blåser. Derfor er de nordiske møtene både lærerike og nyttige.

  Men vi har også godt av å løfte blikket fra vår trygge nord-vestlige verden. Verdens legeforening (WMA) avholdt sitt årsmøte i Tbilisi i Georgia i oktober. Viktige tema ble debattert, som genetikk, aktiv dødshjelp, klimaendringer og palliasjon. Den norske Legeforening har nå en plass i council og er med på å utforme politikken.

  WMA ble dannet etter krigen for å sikre legers uavhengighet. Det var behov for et etisk regelverk som ligger over de enkelte lands lovgiving. Genève-erklæringen ble vedtatt i 1948. Den bygger på den hippokratiske ed og har holdt seg nesten helt uendret. Siden har vi fått mange viktige erklæringer, som Helsingforserklæringen om forskningsetikk og nå sist Reykjavikerklæringen om etikk i genetikken. WMA har en offisiell relasjon til WHO. Det gir oss muligheten til å gi innspill til både WHOs generalforsamling og FNs klimatoppmøter.

  WMAs 114 medlemsland har svært ulike behov og forutsetninger. Vi har et ansvar for å bidra med vår kunnskap og erfaring, slik at Verdens legeforening blir relevant og betydningsfull for alle verdens land.

  Legeforeningen er også medlem i CPME – den europeiske legeforeningen. Det er viktig ettersom Norge ikke er medlem i EU. CPME er de europeiske legeforeningers talerør inn mot EU og EUs viktigste høringsinstans i helsespørsmål og om legers arbeidsvilkår. På den måten kan vi være direkte med på å påvirke helsepolitikken i EU.

  Det er rikelig med politiske og praktiske utfordring i vår egen bakgård. Kalenderen fylles opp av hverdagens mange gjøremål. Så dumper en mail inn fra Tyrkia. Den siste av legene som ble arrestert for å ha hjulpet skadde demonstranter, er nå er ute av fengsel. For disse kollegene har det vært livsviktig med oppmerksomhet og støtte. Gladnyheten viser at påvirkning og trykk fra det internasjonale samfunnet virker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media