Kommentar
Vi trenger både høyrisiko- og befolkningsrettede strategier