Vedtok nytt prinsipp- og arbeidsprogram

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen skal arbeide for styrket kapasitet og kvalitet i hele helsetjenesten.

  DISKUSJON: Etter flere innspill fra salen, ble nytt prinsipp- og arbeidsprogram vedtatt. Foto: Thomas Eckhoff /…
  DISKUSJON: Etter flere innspill fra salen, ble nytt prinsipp- og arbeidsprogram vedtatt. Foto: Thomas Eckhoff / Legeforeningen.

  Under Legeforeningens landsstyremøte ble nytt prinsipprogram og arbeidsprogram vedtatt. Legeforeningens prinsipprogram skal være gjeldende i minst fire år, og forrige prinsipprogram ble vedtatt under landsstyremøte i Trondheim i 2015.

  Sentralstyret ba høsten 2018 en arbeidsgruppe om å vurdere prinsipprogrammets betydning og innretning. Arbeidsgruppen har bestått av Cecilie Risøe, leder av fagstyret, Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen, Jon Helle, leder av Overlegeforeningen og Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening.

  – Som arbeidsgruppe konkluderte vi relativt raskt med å holde på prinsipprogrammet. Etter en god høring i hele organisasjonen i vinter, har den konklusjonen styrket seg. Programmet fremstår fortsatt som et langtlevende dokument, og er med sine to sider relativt kortfattet, sa Mjåset da han la frem prinsipprogrammet for landsstyret.

  Faglig fellesskap

  Faglig fellesskap

  Mjåset pekte på at det bare hadde kommet noen få forslag til endringer i programmet.

  – Legeforeningen har og står fortsatt fjellstøtt på verdiene i formålsparagrafen vår. Gjennom vårt sterke faglige fellesskap kan vi bidra med tydelige mål for helsepolitikken. Vi må ha både verdiene og målene tydelig for oss i arbeidet. Da kan vi bedre påvirke helsepolitikkens retning og helsetjenestenes resultater.

  Ifølge prinsipprogrammet skal Legeforeningen ha som formål:

  • å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer

  • å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser

  • å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse

  • å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling

  • å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk

  • å fremme tiltak for folkehelsen

  • å arbeide med helsepolitiske spørsmål

  Programmet ble vedtatt uten innvendinger fra salen.

  Innledet om arbeidsprogrammet

  Innledet om arbeidsprogrammet

  Leder i Overlegeforneingen, Jon Helle, la frem arbeidsprogrammet for landsstyret. Utkastet til programmet er laget av den samme arbeidsgruppen som justerte prinsipprogrammet.

  – Dagens arbeidsprogram har vært evaluert to ganger av sentralstyret underveis i to-årsperioden. Vår opplevelse er at mange av punktene har vært en god rettesnor for sentralstyrets og sekretariatets operative arbeid. Men ikke alle punktene har egnet seg fullt ut for vurdering av måloppnåelse. Vi har derfor gjort en grundig revisjon – både før og etter høringen i organisasjonen. Det har vært et mål å oppnå et nokså stringent dokument – som likevel ivaretar den nødvendige helheten og bredden i organisasjonen, sa Helle til landsstyret.

  Han påpekte at høringen i vinter hadde vært en god og nødvendig øvelse, med innspill fra hele 12 foreningsledd.

  – Med delegatenes gode blikk er jeg trygg på at landsstyret gjennom arbeidsprogrammet gir retning og kraft til vårt felles arbeid også de to neste årene. God debatt, avsluttet Helle.

  Vedtatt etter innspill

  Vedtatt etter innspill

  Det ble en god diskusjon om arbeidsprogrammet. Etter noen runder med innspill fra delegatene, ble det nye arbeidsprogrammet for perioden 2019 til 2021, landet. Legeforeningen skal jobbe for:

  «Styrket kapasitet og kvalitet i hele helsetjenesten, å styrke forskning og forbedringsarbeid, en bærekraftig spesialistutdanning, bedre pasientforløp og samhandling, bedre e-helse, åpenhet, trygghet og arbeidsmiljø, folkehelse og flere gode leveår, internasjonalt arbeid og en styrket legeforening».

  Ifølge arbeidsprogrammet heter det at Legeforeningen skal «videreutvikle fastlegeordningen og styrke fastlegekontorene i tråd med Legeforeningens utviklingsplan. Redusere listelengden for mer tid til hver pasient, med økonomisk kompensasjon for nedgang i listelengde».

  Arbeidsprogrammet trekker også frem at det må arbeides for å rekruttere 500 allmennleger i spesialisering (ALIS) årlig for å stabilisere fastlegeordningen.

  Legeforeningen skal også arbeide for at Norge i hovedsak kan dekke behovet for leger gjennom sitt eget utdanningssystem, ifølge arbeidsprogrammet. Det er også viktig med en økning i antallet LIS 1-stillinger, samt at det blir avsatt nok tid og ressurser til veiledning og supervisjon for LIS og spesialister.

  Hele det nye prinsipp- og arbeidsprogrammet kan leses på legeforeningen.no fra 1. september.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media