Diskuterer bedre samhandling på landsstyremøtet

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Tirsdag 4. til torsdag 6. juni møtes landsstyret i Kristiansand. Legeforeningen inviterer til inspirerende dager, og ser frem til gode debatter og sosialt samvær.

KONSENTRASJON: Både den helsepolitiske debatten og saker som diskuteres under landsstyremøtet, vekker engasjement blant deltakerne. Her fra fjorårets landsstyremøte på Soria Moria.

Den helsepolitiske debatten tirsdagen blir et av flere høydepunkt under årets landsmøte. Debatten skaper alltid engasjement, og i år er temaet bedre samhandling og hvordan dette forbedrer helsetjenester til pasientene som trenger det mest.

Debatten tar utgangspunkt i de regionale helseforetakenes utviklingsplaner, der den såkalte fem prosent-gruppen har blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er de fem prosentene av pasientene som bruker nesten 50 prosent av sykehusenes ressurser. RHF-ene mener disse pasientene bør kunne få tilsvarende, og kanskje enda bedre, behandling og oppfølging utenfor sykehus og forslår at kommunene skal ta et større ansvar. Det er særlig Helse Sør-Øst som går langt i å peke på behovet for at kommunene må overta mer av oppfølgingen for disse pasientene. For eksempel prioriteres fem prosent-gruppen i arbeidet med forbedring av samhandling mellom Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Hvilke pasienter er det lurt for sykehus og kommune å samarbeide bedre om? Er det pasientene i fem prosent-gruppen, eller er det noen andre? Og hvis det er noen andre, vil samhandlingstiltak overfor fem prosent-gruppen faktisk føre til frigjort sykehuskapasitet – slik sykehusene planlegger?

Ekspertpanel diskuterer

Redaktør i Tidsskriftet, Are Brean, er ordstyrer i debatten, mens Anne-Karin Rime fra Norsk overlegeforening skal holde innledningen. Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, og Anders Grimsmo, professor ved NTNU, skal bidra med perspektiver fra regionale helseforetak og akademia. Deretter vil et ekspertpanel diskutere problemstillingene. Panelet består av Wenche Dehli, helsesjef i Kristiansand, Nina Mevold, administrerende direktør ved sykehuset i Kristiansand, Lindy Jarosch von Schweder, konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Midt RHF og Svein Kjosavik, ph.d. og samhandlingslege ved Stavanger universitetssykehus.

Panelet er satt sammen med tanke på å representere ulike perspektiver og betydelig systemkunnskap. Her er myndighetene gjennom de regionale helseforetakene representert, samt akademia, kommuner, sykehus og tillitsvalgte.

Prinsipp- og arbeidsprogram

Også nytt prinsipp- og arbeidsprogram vil bli diskutert og vedtatt under landsstyremøtet. Sentralstyret nedsatte i november 2018 en arbeidsgruppe bestående av lederne for Overlegeforeningen, Allmennlegeforeningen, Yngre legers forening, samt fagstyret med sekretariatstøtte, til å lage utkast til prinsipprogram for perioden 2019–2023 og arbeidsprogram 2019–2021. Prinsipprogrammet er beholdt uendret, mens arbeidsprogrammet er noe revidert.

Inngang til arbeidslivet

En annen aktuell sak som skal diskuteres på landsstyremøtet torsdagen, er inngangen til arbeidslivet for nyutdannede leger, LIS1. Legeforeningen anser det som en uakseptabel situasjon at Norge ikke dimensjonerer spesialistutdanningen for leger etter det faktiske legebehovet nå og i fremtiden, men heller i stor grad baserer seg på import av utenlandske spesialister. Legeforeningen mener derfor at Norge må ta et større ansvar når det gjelder utdanning av spesialister det er dokumentert behov for.

Samtidig venter et stort antall leger på LIS1-stilling. Framskrivninger tyder på et enda større legebehov i kommune- og spesialisthelsetjenesten fremover. Legemangelen øker, samtidig som flaskehalsen i LIS1-ordningen blir trangere. Bare i allmennpraksis er det behov for flere hundre nye stillinger de neste årene.

Derfor er det gledelig at Legeforeningen har nådd frem med sitt budskap om 200 flere LIS1-stillinger. Dette kommer frem blant annet i Helsedirektoratets rapport «Vurdering av antall LIS1-stillinger», fra januar i år. Under landsstyremøtet vil det bli diskutert hvilke forslag i denne rapporten Legeforeningen vil støtte.

Parallelt med spørsmålet og anerkjennelsen av behovet for flere LIS1-stillinger, vil et viktig spørsmål være hvilke type stillinger det er relevant og akseptabelt for unge, nyutdannede leger å arbeide i. Problemstillingene vil bli diskutert spesielt i henhold til forslagene i Helsedirektoratets rapport.

Anbefalte artikler