Helse er tilbake på topp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  65 prosent av de spurte i Kantar TNS årlige undersøkelse – Helsepolitisk barometer – mener at man må bruke mer på helse. Dette er en oppgang fra fjorårets undersøkelse.

  HELSE ER VIKTIGST: Helse rangeres på topp blant befolkningen. Illustrasjon: Legeforeningen
  HELSE ER VIKTIGST: Helse rangeres på topp blant befolkningen. Illustrasjon: Legeforeningen

  Kantar TNS la for fjerde gang fram velgernes dom i deres årlige helsepolitiske barometer. Legeforeningen deltar i undersøkelsen for tredje gang.

  Undersøkelsen viser at helse- og omsorgssektoren er den samfunnssektoren som befolkningen legger aller mest vekt på når de skal velge hvilket politisk parti de skal stemme på (44 prosent). 29 prosent mener helse og omsorg må prioriteres i statsbudsjettet. Dette er høyeste resultatet noensinne på dette spørsmålet.

  Et representativt utvalg på 2 090 personer har besvart spørsmål som berører sykehusene, fastlegeordningen og utdanningen av legespesialister. Dette er spørsmål som Legeforeningen særskilt har ønsket svar på. Det er bred enighet (88 prosent) om at Norge bør utdanne flere legespesialister selv.

  Stort behov for investeringer

  Stort behov for investeringer

  74 prosent av de spurte mener det er behov for investeringer i norske sykehus, hvorav 25 prosent mener behovet er stort eller svært stort. Dårlig kapasitet er den viktigste begrunnelsen for at det bør foretas økte investeringer, mener respondentene.

  På spørsmål om hva som er viktigst for å få frigjort mer tid til direkte pasientbehandling, svarer mer enn halvparten at det bør ansettes mer helsepersonell som kan overta legenes administrative oppgaver.

  Viktig at fastlegene kjenner sykdomshistorien

  Viktig at fastlegene kjenner sykdomshistorien

  En av tre velgere mener at det viktigste i forholdet til fastlegen er at legen tar seg god tid og at legen kjenner pasientens sykdomshistorie. Jo eldre respondentene er, jo viktigere mener de det er med god kjennskap til sykdomshistorien.

  Svar fra egen befolkningsundersøkelse

  Svar fra egen befolkningsundersøkelse

  Et par uker etter at Kantar TNS gjennomførte Helsepolitisk barometer, ble Legeforeningens årlige opinionsundersøkelse (omnibus) med spørsmål knyttet til fastlege- og sykehustilbudet i Norge gjennomført. Kantar TNS var også her leverandør. Spørsmålene som ble stilt dreide seg om befolkningens holdninger til fastlege- og sykehustilbudet i Norge.

  Formålet med kartleggingen var å få økt kunnskap om hvordan folk opplever endringer i helsetjenesten i sine nærområder.

  Godt inntrykk av sykehusene

  Godt inntrykk av sykehusene

  Om lag halvparten av befolkningen har erfaring med nærliggende sykehus ved at de selv eller et husstandsmedlem har fått behandling ved sykehuset i løpet av de siste to årene. De aller fleste (86 prosent) har et ganske godt, eller svært godt, inntrykk av sykehuset totalt sett.

  Nærhet, kompetanse, omsorg og kvalitet kjennetegner deres nærmeste sykehus. Når det gjelder bygninger og utstyr er inntrykket mer moderat. Hele 42 prosent mener sykehuset de tilhører fremstår som slitent og med behov for oppgradering.

  De største utfordringene synes å ligge på kapasitetssiden. Kun 33 prosent er enige i at sykehuset har god behandlingskapasitet, og bare 16 prosent mener sykehuset har korte ventelister. Til dette bildet hører også med at en betydelig andel av befolkningen, særlig i Oslo/Akershus, ikke kan uttale seg om sykehuset sitt når det gjelder mange av forholdene.

  De som nylig har erfaring fra sykehusbehandling, er mer positive til sykehuset enn de som ikke har hatt kontakt.

  «Dette kan tyde på at inntrykket forsterkes når man kommer i kontakt med sykehuset», skriver Kantar TNS i sin analyse.

  Trøndelag og Nord-Norge utpeker seg som de mest positive, Oslo/Akershus som de mest kritiske.

  «Dette kan ha sammenheng med geografiske forskjeller i tilbudet, men også at forventningsnivået kan være forskjellig i ulike deler av landet».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media