De vil bli ny Ylf-leder

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hele fire kandidater har meldt sitt forhåndskandidatur. Vi har tatt en prat med hver enkelt av dem.

  Yngre legers forening (Ylf) skal velge ny leder i april. Nåværende leder, Christer Mjåset, annonserte tidlig at han ikke kom til å gå for en ny periode, og i starten av mars ble det kjent at han skal studere helsetjenesteforskning i USA til høsten. Nå har Håvard Ravnestad, Kristin Utne, Clara Bratholm og Anniken Riise Elnes, alle annonsert at de ønsker å ta over stafettpinnen. Vi har tatt en prat med de fire og stilt dem spørsmål om hvordan de skal løse Ylfs viktige oppgaver i tiden som kommer.

  Håvard Ravnestad. Foto: Lars Magnus Aker
  Håvard Ravnestad. Foto: Lars Magnus Aker

  Håvard Ravnestad, lege i spesialisering i kardiologi og foretakstillitsvalgt ved Akershus Universitetssykehus.

  – Hvorfor stiller du som lederkandidat til Ylf?

  Ylf er en organisasjon med et stort og brennende engasjement, og dette er energien som fører både Ylf og Legeforeningen videre. Jeg ønsker å kanalisere dette engasjementet for å bedre vilkårene for medlemmene våre, og er beredt til å gjøre den innsatsen som kreves for å få det til.

  – Hva mener du er den største utfordringen/viktigste oppgaven til Ylf fremover, og hvordan skal du jobbe for å få til dette?

  Ylfs neste leder vil måtte arbeide for å sikre medlemmene en sterk og konkurransedyktig lønnsutvikling, en oppgave som vil kreve kløkt på flere plan. Den kanskje største utfordringen vil bli arbeidet med arbeidsbelastning og arbeidstid. Intensiteten i arbeidsdagen øker hvert år. Vi må ta en tydeligere rolle som fagforening på dette punktet og snakke høyere om helseeffektene av dette, og den påvirkningen det har på medlemmene sin evne til å stå i legejobben hele yrkeskarrieren.

  Vi må slutte å late som om leger er innvilget unntak fra biologiske lover og ikke blir påvirket av lange vakter uten søvn. Vi må også lære opp våre tillitsvalgte, slik at de får enda bedre grunnlag for å snakke om dette lokalt, både med medlemmene og i møte med ledelsen. Til slutt må vi se på om våre nåværende arbeidstidsordninger fortsatt er forsvarlige, etter over tyve år med stadig økende tempo i sykehusene.

  Clara Bratholm. Foto: Hanne Valeur / yngreleger.no
  Clara Bratholm. Foto: Hanne Valeur / yngreleger.no

  Clara Bratholm, lege i spesialisering i pediatri ved Drammen sykehus. Visepresident i European Junior Doctors.

  – Hvorfor stiller du som lederkandidat til Ylf?

  Jeg stiller som lederkandidat fordi jeg tror på et sterkt, tydelig og samlet Ylf. Jeg har lyst til å jobbe for å forbedre hverdagen til yngre leger gjennom å øke vår innflytelse og ha en klar visjon for veien videre. Vi er en yrkesgruppe som stadig står overfor nye problemstillinger og utfordringer: Ny spesialiststruktur skal implementeres, LIS1-køen må ned, arbeidsbelastningen må evalueres, lønnsutviklingen må snus, i tillegg til mye, mye mer. Det er kun gjennom en sterk forening at vi kan oppnå disse målene. Det har derfor aldri vært viktigere for yngre leger å stå samlet i sin visjon om en bedre arbeidshverdag.

  – Hva mener du er den største utfordringen/viktigste oppgaven til Ylf fremover, og hvordan skal du jobbe for å få til dette?

  Ylf må jobbe for bedre arbeidsvilkår og lønnsutvikling, samt økt fokus på arbeidsbelastning. Dette er utfordringer alle lis møter i hverdagen, og det skal ikke være tvil om hva Ylf står for. Leger skal, som alle andre arbeidsgrupper, kunne jobbe gjennom alle livets faser. De skal ikke måtte velge mellom karriere og familieliv. Ingen av disse oppgavene løses over natten, men jeg vil jobbe hardt med dem frem mot hovedoppgjøret i 2020, og gjennom påvirkningskanaler som politiske kontaktflater og lokale avtaler. Mye jobb er allerede gjort, men vi skal aldri slutte å forsvare, og samtidig forbedre det vernet vi fortjener.

  Anniken Riise Elnes. Foto: privat
  Anniken Riise Elnes. Foto: privat

  Anniken Riise Elnes, lege i spesialisering i pediatri og foretakstillitsvalgt ved OUS.

  – Hvorfor stiller du som lederkandidat til Ylf?

  Jeg stiller til valg som ny Ylf-leder fordi jeg mener vi trenger en ny kurs. Vi trenger en fagforening som jobber medlemsnært med det som påvirker oss her og nå, slik som behovet for å satse på gode arbeidsmiljø og en arbeidshverdag som oppleves helsefremmende også for de ansatte i sykehus.

  – Hva mener du er den største utfordringen/viktigste oppgaven til Ylf fremover, og hvordan skal du jobbe for å få til dette?

  Vi må jobbe for et bærekraftig offentlig helsevesen som både nåværende og neste generasjon leger ønsker å jobbe i. Som tiltrekker seg de beste hodene, videreutvikler alles potensiale og klarer å beholde de ansatte gjennom et helt arbeidsliv. For å få til dette mener jeg at sykehusene våre må levere på gode og trygge arbeidsmiljø like mye som på budsjett. Vi må gjøre noe med den høye arbeidsbelastningen og skape rom for at også sykehusleger kan ha en arbeidshverdag som er forenlig med et normalt familieliv uten at man må velge bort faget man brenner for, og uten at ens nærmeste kolleger i vaktsjiktet må betale prisen.

  Vi trenger en omfattende kulturell endring i sykehusene våre med tydelig innsats mot maktmisbruk og trakassering. Vi trenger en kultur for å sette oss inn i hverandres arbeidssituasjon, lytte åpent og ikke-dømmende til det som blir sagt og også til det som ikke blir sagt. Uten denne satsningen mister vi kunnskap og ressurser til andre aktører, og kvaliteten i det offentlige helsevesenet reduseres. Gjennom mine år som tillitsvalgt har jeg vist at det er mulig å få til endring. Dette har vi klart gjennom åpenhet, dialog og tillit. Og dette er måten Ylf skal løse de store oppgavene som ligger foran oss.

  Som ny Ylf-leder vil jeg jobbe for en samarbeidende linje med åpenhet og relasjonsbygging overfor medlemsmassen, innad i foreningen og mot arbeidsgiversiden. Hvis vi skal lykkes må vi se på hverandre som samarbeidspartnere som skal finne gode løsninger i fellesskap. Sammen kan vi skape bærekraftige arbeidsplasser som sikrer et sterkt offentlig helsevesen også for fremtiden.

  Kristin Utne. Foto: Legeforeningen / Thomas Barstad Eckhoff.
  Kristin Utne. Foto: Legeforeningen / Thomas Barstad Eckhoff.

  Kristin Utne, lege i spesialisering i blodsykdommer og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

  – Hvorfor stiller du som lederkandidat til Ylf?

  Å være lege skal være et yrke med faglig autonomi, gode arbeidsvilkår og god lønn - også i fremtiden. Legers arbeidsforhold og spesialistutdanning er utfordret fra mange kanter, og Legeforeningen er norske legers viktigste vern mot uthuling av disse.

  Jeg har vært tillitsvalgt gjennom hele min karriere som lege, og bruker mye tid på å hjelpe enkeltmedlemmer. Å jobbe med konkrete saker i det daglige gjør det lett å se verdien av en sterk Legeforening. Da kalenderplaner ble rullet ut på Sykehuset Østfold hadde vi hele Akademikerne i ryggen, organiserte historiens lengste legestreik, og fikk gjennomslag. Dette var en viktig kamp, som viser hva vi kan få til sammen.

  Etter mange år som tillitsvalgt, i og utenfor Ylfs styre, mener jeg å ha god kunnskap om hvilke utfordringer våre medlemmer møter i den kliniske hverdagen, Ylfs kjerneoppgaver, og Legeforeningen som organisasjon. Jeg har i min tid som foretakstillitsvalgt opprettholdt et godt samarbeid med både Overlegeforeningen, andre fagforeninger og sykehusets ledelse. Dette gjør at jeg mener meg godt skikket til ledervervet.

  – Hva mener du er den største utfordringen/viktigste oppgaven til Ylf fremover, og hvordan skal du jobbe for å få til dette?

  Med måten helsetjenesten utvikler seg på, er vi helt avhengige av en sterk organisasjon med kompetente, godt skolerte tillitsvalgte.

  Ylf må kontinuerlig jobbe med å sikre at medlemmer og tillitsvalgte får god informasjon om sakene Ylf jobber med. Vi må ha åpne debatter, der vi får frem og ikke legger lokk på meningsforskjeller. Jeg ønsker å etablere flere møteplasser mellom styret og landsrådet og øke involveringen av landsrådet i arbeidet som gjøres sentralt. Opplæringen av de ferskeste tillitsvalgte bør utvides og styrkes. De neste to årene håper jeg også å tilrettelegge for en bred prosess der vi drøfter hva Ylf skal være for hvem, og som kan hjelpe oss når foreningen skal prioritere hva vi arbeider med, og hvordan, i årene fremover.

  Forhandlingsopplæringen slik den har vært er for tilfeldig og fragmentarisk. Ylf må gi sine tillitsvalgte et bedre kunnskapsgrunnlag å bruke i forhandlingssituasjoner, både i lønnsforhandlinger og i alle de andre drøftelsene vi har ute i sykehusene.

  I dagens politiske klima er vi helt avhengig av at Ylf er en sterk politisk stemme. Jeg ønsker at foreningen styrker sin kompetanse på lobbyisme og å utvikle en målrettet plan for politisk påvirkningsarbeid. Behovet for en sterk, samlende, tydelig, og konstruktiv legeforening er viktigere enn noen gang.

  Velges i april

  Den nye lederen av Yngre legers forening vil bli valgt under Ylfs årsmøte onsdag 24. og torsdag 25. april.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media