Kommentar
Valproat er kontraindisert ved graviditet