Flere legeledere

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Leger vil ledes godt. Da må vi også legge til rette for god ledelse. Legeforeningen skal arbeide for rammevilkårene, ledelsesfaget og utviklingsmulighetene for helseledere.

Jeg vil slå et slag for de gode lederne; på avdelingen og direktørens kontor, i kommunen og på legevakta, for fagsjefer, kvalitetsledere eller tillitsvalgte. Legeforeningen har ansvar for å bidra til en bedre helsetjeneste, og her er ledelse sentralt.

Våre dyktige lederkolleger står hver dag i spennet mellom tilbud og ressurser, personalansvar og medisinsk ansvar, eller innkjøp og personellmangel. Leger vil ledes godt. Da trenger vi god ledelse. Legeforeningen arbeider for rammevilkårene, ledelsesfaget og utviklingsmulighetene for helseledere. Men ikke bare det. Selv om du sitter øverst ved bordet, har du behov for en yrkesforening, en fagmedisinsk tilhørighet, og ikke minst det Legeforeningen yter juridisk og menneskelig. Dette er også Legeforeningens oppgave.

Det er verken nok å være bare lege eller bare leder. Leger må tilegne seg og utvikle lederkompetanse. Derfor har Legeforeningen etablert Helselederprogrammet som en pilot over tre år. Hensikten med Helselederprogrammet er å vise medlemmene i Legeforeningen hvilke ledelsestilbud som er tilgjengelige i ulike faser av en legekarriere – fra student til erfaren overlege.

Helselederprogrammet ledes av en styringsgruppe med sentrale tillitsvalgte. Programmet tilbyr ikke direkte noe til Legeforeningens medlemmer, men gir en oversikt over kurs, stipender, nettverk, ulike masterprogram og annet som Legeforeningen anbefaler. Hvilke anbefalinger Helselederprogrammet gir, endrer seg over tid og består både av tilbud fra andre og interne ressurser fra Legeforeningen selv.

Legeyrket gir muligheter for utvikling i hele karriereløpet. Ulike karrierefaser har ulike behov, og tilbud må tilpasses deretter. Helselederskolen er et kurs for unge studenter og leger, som Legeforeningen arrangerer sammen med Universitetet i Oslo (UiO). Vi ser også på muligheten for å etablere en helselederlinje i grunnutdanningen for helseprofesjonene – hvor studentene får en mastergrad i ledelse i tillegg til sin profesjonsutdanning. Allmennlegenes lederkurs på Våruka inngår i en masterutdanning ved UiO. Overlegeforeningen arrangerer nettverkssamlinger for ledere i sykehus, og det er en rekke kurs for tillitsvalgte i ulike deler av landet. Medlemmene kan søke ulike stipend for å ta lederutdanninger. Det er slike tilbud Helselederprogrammet viser frem. Medlemmene i Legeforeningen skal enkelt vite hvilke tilbud som er tilgjengelige for dem i ulike faser av sin karriere; det være seg formelle lederutdanninger eller relevant nettverksbygging.

Legeforeningen mener ledelse gjør en forskjell i helsetjenesten. Derfor må flere leger bli ledere og ta lederansvar på alle nivåer i helsetjenesten. En slik forskjell er at Legeforeningen og KS sammen har blitt enige om tre anbefalinger for ledelse, for å styrke ledelsen av de medisinske tjenestene i kommunene. En annen forskjell finner vi i Granavolden-erklæringen hvor regjeringen skriver at de vil sikre stedlig ledelse i sykehusene. Dette er viktige gjennomslag for pasientsikkerheten og gode arbeidsplasser.

Det er viktig at ledere gis tilstrekkelig rom og myndighet til å utøve god ledelse, hvis ikke blir det bare administrasjon. Legeforeningen jobber for rammevilkårene, for ledelsesfaget og for den norske modellen. Og så heier vi på de gode lederne.

Anbefalte artikler