Tilgang til forskningsdata

Siri Lunde Strømme Om forfatteren
Artikkel

Fra og med 1. juli 2018 må man ha en plan for om, og eventuelt hvordan, andre kan få tilgang til data fra kliniske studier.

Det er stort internasjonalt engasjement for større åpenhet i forskningen. Det gjelder også innsyn i og deling av forskningsdata. Tidsskriftet ønsker å bidra i denne prosessen. Samtidig må vi ta hensyn til begrensingene som ligger i deling av sensitive helseopplysninger.

Tidsskriftet har forpliktet seg til å følge Vancouver-gruppens retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler. Følgende gjelder for kliniske studier som er registrert i studieregistre som ClinicalTrials.gov, og som ønskes publisert i Tidsskriftet: Manuskriptet skal ledsages av en uttalelse om hvorvidt data og protokoll er tilgjengelige for andre enn forfatterne. I uttalelsen skal det kort gjøres rede for:

1. Hvorvidt data og/eller studieprotokoll er tilgjengelig for andre.
2. I hvilken form de eventuelt er tilgjengelig (for eksempel rådata, summerte data, syntaks fra analyser).
3. Hvem som eventuelt kan få tilgang, til hvilke formål, og hvor man eventuelt skal henvende seg.

Les mer om datadeling i Tidsskriftet:

Fra redaktøren: Del data
Minileder: Har du en plan?

Vi har også skrevet litt mer om deling av forskningsdata i vår forfatterveiledning.

Anbefalte artikler