Ny og imponerende lærebok i indremedisin

Grunde Wibetoe Om forfatteren
Artikkel

Kåre I. Birkeland, Lars Gullestad, Lars Aabakken, red.

Indremedisin I & II

2 bd. 1 056 s, tab, ill. Drammen: Forlaget Vett & Viten, 2017. Pris NOK 1 198

ISBN 978-82-412-0740-2

Indremedisin I & II er et etterlengtet norsk læreverk hvor man sammenfatter de mest sentrale temaene innenfor de ulike grenspesialitetene som hører inn under fagfeltet indremedisin. Redaktørene og de andre utvalgte bidragsyterne, som representerer flere av de fremste fagfolkene her til lands, gir en oppdatert beskrivelse av diagnostikk og behandling etter veiledende retningslinjer og norske forhold. Målgruppen er i første instans medisinstudenter, men også studenter innenfor tilstøtende helsefag.

Utgivelsen innledes med en generell del med bl.a. innføring i symptombasert utredning, journalopptak, akutte tilstander, immunsupprimerte pasienter og bildediagnostiske modaliteter. Det er flott at det er satt av plass til etikk og jus, i tillegg til kunnskapsbasert praksis. Deretter gis en konsis fremstilling av de åtte grenspesialitetene endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi, geriatri og infeksjons-, lunge- og nyremedisin. Forfatterne har latt være å inkludere egne kapitler for de tilgrensende fagfeltene revmatologi, nevrologi og onkologi, men enkeltsykdommer er tatt med.

Redaktørene og de øvrige bidragsyterne har utført et imponerende arbeid som har resultert i det første norske læreverket i indremedisin (i det minste den seneste tiden). Språket er godt, og sentrale temaer er glimrende forklart. De har brukt oppsummeringsfelter og innfelte bokser med viktige nøkkelpunkter på en god måte, og liste over anbefalt litteratur/referanser er også god. Kapitlet om initialbehandling/utredning av spesifikke akuttmedisinske tilstander og alvorlige symptomdiagnoser er et viktig bidrag og burde vært viet større plass.

Læreverket fortjener også å bli utgitt i stiv perm, med bedre layout, da sidene fremstår som noe blasse. Jeg skulle gjerne sett at de flotte figurene var blitt brukt i større grad, inkludert tegningene til medisinsk illustratør Kari Toverud.

I tråd med den definerte målgruppen utgjør Indremedisin I & II ingen fullstendig fremstilling av indremedisinske sykdommer. Boken er isteden en konsis og pedagogisk innføring i de vanligste og viktigste indremedisinske tilstandene.

Tross det store utvalget av engelske og danskspråklige læreverk anbefaler jeg boken på det aller varmeste. Læreverket vil være et ypperlig innslag i alle medisinstudenters bokhyller, men også et svært nyttig verktøy for leger som ønsker en rask oversikt og oppdatering innenfor ulike indremedisinske grenspesialiteter.

Anbefalte artikler