Meget god lærebok i psykiatri

Merete Nordentoft Om forfatteren
Artikkel

Ulrik Frederik Malt

Ole A. Andreassen

Eva Albertsen Malt et al. red.

Lærebok i psykiatri

4. utg., 1 064 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2018. Pris NOK 1 049

ISBN 978-82-05-49463-3

Bogen udgives som den fjerde udgave af Lærebok i psykiatri, men både redaktion, forfatterpanel og indhold har gennemgået en omfattende forandring siden den sidste udgaven blev udgivet i 2012. Målgruppen er først og fremmest medicin- og psykologistuderende, alment praktiserende læger og psykologer, der skal beskæftige sig med psykiatri på specialistniveau. Bogen er opbygget af 32 kapitler, som dækker et bredt spektrum inden for psykiatrien. For at tydeliggøre at ikke alt forventes at være pensum for studenterne er dele af stoffet trykt med mindre skrift, men selv det der er trykt med stor skrift er ganske omfattende og udtryk for et højt fagligt niveau og ambitiøse mål for, hvad studenterne skal kunne.

Bogen indledes med en række kapitler, som ikke er sygdomsspecifikke. Kapitlerne om psykiatriens historie, og molekylærgenetik og neurobiologi er indholdsmættede og forbilledligt klare.

Alle de kliniske kapitler indeholder gode kliniske vignetter, der på pædagogisk vis illustrerer sygdomstilfældene. De diagnostiske kriterier er omtalt i hvert kapitel, og skalaer til bedømmelse af sværhedsgrad af psykopatologi er optrykt og gennemgået i alle relevante tilfælde. En række illustrationer, tabeller og figurer, bidrager til at formidle bogens budskaber klart og overskueligt. Sammenlignet med de andre kapitler er skizofrenikapitlet ret kort, og kunne med fordel udbygges med yderligere information om psykopatologi, forløb og mere detaljeret omtale af behandlingsformer. Man kunne overveje at udskille organisk betingede forvirringstilstande som et særskilt kapitel. Bogen afsluttes med en række ikke-sygdomsspecifikke kapitler, der alle er velvalgte og inspirerende at læse.

Redaktionen har sikret sig at professionelle med absolut spidskompetence er inddraget som forfattere til hver deres kapitler og bogen opnår derved stor autoritet og status som opslagsværk.

Bogen er velskrevet og lettilgængelig med hensyn til sprog og opbygning. Den må stærkt anbefales til medicinstuderende, som ved læsning af bogen opnår en meget fyldestgørende introduktion til faget. Alment praktiserende læger, læger under specialistuddannelse i psykiatri, og også speciallæger i psykiatri kan lære meget ved at læse bogen. Dele af indholdet kan også anvendes af tværfagligt personale, patienter og pårørende.

Anbefalte artikler