Kommentar

Risiko for peripartum perinatal død ved fødsler i fødestue

Hilde Marie Engjom
Lege
Interessekonflikt:  Nei
Nils-Halvdan Morken
Professor
Universitetet i Bergen
Kari Klungsøyr
Professor
Universitetet i Bergen

Kunnskap om fødselsomsorgen er viktig for å gi kvinnen og paret best mulig grunnlag for planlegging av fødsel og fødested, slik kunnskap er også viktig for overvåkning av kvaliteten på tjenestetilbudet. Derfor er de nylig publiserte resultatene fra fødestueprosjektet viktige (1).

Hverken artikkelen eller den redaksjonelle kommentaren omtaler ny norsk forskning knyttet til risiko for at barnet dør under fødselen eller i løpet av første levedøgn ved ulike kategorier av fødeinstitusjoner. Vi undersøkte risikoen for peripartum perinatal død, definert som dødsfall under fødselen eller i løpet av første levedøgn, og sammenlignet fødsler i fødestue, fødeavdelinger av ulik størrelse og uplanlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon (2).

Risikoen for peripartum perinatal død er lav i Norge, og for flergangsfødende var det ingen forskjell mellom fødsel i fødestue og i fødeavdeling. Få førstegangsfødende fødte ved fødestuene, de hadde imidlertid en mer enn tredoblet risiko for å miste barnet dersom de fødte ved en fødestue sammenlignet med fødeavdeling (3.6/1000 versus 1.3/1000, justert relativ risiko 3,5; 95 % konfidensintervall 1,4-8,9). Om disse fødslene var planlagt ved fødestuen går ikke fram av fødselsregisterets rutinedata. Risikoen for at barnet døde var imidlertid langt lavere ved fødestuen enn ved uplanlagt fødsel utenfor institusjon for denne gruppen.

Dette viser at arbeidet med særskilt registrering er viktig, men også at det er grunn til å vise varsomhet i å anbefale førstegangsfødende å planlegge fødsel ved fødestue. Fødestuen må ha beredskap til å håndtere uforutsette akutte situasjoner.

Litteratur
1. Oian P, Askeland OM, Engelund IE et al. Births in Norwegian midwife-led birth units 2008-10; a population-based study. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.17.0842.
2. Engjom HM, Morken NH, Hoydahl E et al. Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. Am J Obstet Gynecol 2017; 217: 210e1–e12.

Published: 05.07.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media