Telemedisinsk videokonsultasjon for hodepine

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For nyhenviste elektive pasienter med hodepine er en telemedisinsk videokonsultasjon hos nevrolog likeverdig med en kontorkonsultasjon.

  Foto: privat
  Foto: privat

  Hodepine er en av de vanligste årsakene til sykelighet i befolkningen. Dårlig vær og geografiske forhold gjør det ofte tungvint å få tilgang til spesialist. Dette kan bidra til under- og feildiagnostisering av hodepinetilstander.

  Mitt doktorgradsprosjekt tok utgangspunkt i en randomisert egnethetsstudie av om lag 400 hodepinepasienter henvist til spesialist fra primærhelsetjenesten. Studien sammenlignet telemedisinske konsultasjoner via synkron lyd- og videooverføring med tradisjonelle kontorkonsultasjoner hos nevrolog. Deltagerne ble fulgt med spørreskjema 3 og 12 måneder etter konsultasjonen. I tillegg ble pasientjournalene gjennomgått.

  Etter 3 og 12 måneders oppfølging fant vi ingen forskjell mellom videokonsultasjon og kontorkonsultasjon i verken hodepinebyrde (målt med HIT-6), hodepineintensitet (målt med visuell analog skala) eller andre kliniske parametere. Av de 200 videokonsultasjonene hadde 21 (10,5 %) mindre tekniske feil med lyd eller bilde som enkelt ble rettet opp. Videokonsultasjoner var i gjennomsnitt 5 minutter kortere enn kontorkonsultasjoner. De fleste pasientene med hodepine aksepterte videokonsultasjon, og 9 av 10 var tilfredse med konsultasjonsformen.

  Implementering av videokonsultasjoner vil kunne bidra til et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for pasienter med hodepine uavhengig av hvor i landet de bor. Videokonsultasjon er ikke underlegen kontorkonsultasjon i egnethet, diagnostikk, behandling, pasienttilfredshet og -sikkerhet. Økonomiske analyser antyder dessuten at metoden er kostnadseffektiv.

  Disputas

  Kai Ivar Müller disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 12.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Telemedicine in the treatment of headache.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media