Telemedisinsk videokonsultasjon for hodepine

Kai Ivar Müller Om forfatteren

For nyhenviste elektive pasienter med hodepine er en telemedisinsk videokonsultasjon hos nevrolog likeverdig med en kontorkonsultasjon.

Foto: privat

Hodepine er en av de vanligste årsakene til sykelighet i befolkningen. Dårlig vær og geografiske forhold gjør det ofte tungvint å få tilgang til spesialist. Dette kan bidra til under- og feildiagnostisering av hodepinetilstander.

Mitt doktorgradsprosjekt tok utgangspunkt i en randomisert egnethetsstudie av om lag 400 hodepinepasienter henvist til spesialist fra primærhelsetjenesten. Studien sammenlignet telemedisinske konsultasjoner via synkron lyd- og videooverføring med tradisjonelle kontorkonsultasjoner hos nevrolog. Deltagerne ble fulgt med spørreskjema 3 og 12 måneder etter konsultasjonen. I tillegg ble pasientjournalene gjennomgått.

Etter 3 og 12 måneders oppfølging fant vi ingen forskjell mellom videokonsultasjon og kontorkonsultasjon i verken hodepinebyrde (målt med HIT-6), hodepineintensitet (målt med visuell analog skala) eller andre kliniske parametere. Av de 200 videokonsultasjonene hadde 21 (10,5 %) mindre tekniske feil med lyd eller bilde som enkelt ble rettet opp. Videokonsultasjoner var i gjennomsnitt 5 minutter kortere enn kontorkonsultasjoner. De fleste pasientene med hodepine aksepterte videokonsultasjon, og 9 av 10 var tilfredse med konsultasjonsformen.

Implementering av videokonsultasjoner vil kunne bidra til et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for pasienter med hodepine uavhengig av hvor i landet de bor. Videokonsultasjon er ikke underlegen kontorkonsultasjon i egnethet, diagnostikk, behandling, pasienttilfredshet og -sikkerhet. Økonomiske analyser antyder dessuten at metoden er kostnadseffektiv.

Disputas

Kai Ivar Müller disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 12.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Telemedicine in the treatment of headache.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler