Reetablerer trepartssamarbeidet om fastlegeordningen

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen har Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen bestemt å reetablere trepartssamarbeidet.

GLADE SAMARBEIDSPARTNERE: Bent Høie flankert av Marit Hermansen (t.v) og Gunn Marit Helgesen. Foto: Per Aubrey Bugge Tenden/HOD

- Fastlegeordningen har vært en stor suksess som har bidratt til at innbyggerne har fått et godt og trygt helsetilbud der de bor. Men vi må sørge for at ordningen er tilpasset endringene i samfunnet og utvikler seg etter befolkningens behov, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Må bli en reell arena

President i Legeforeningen Marit Hermansen er glad for at samarbeidet skal gjenopptas.

- Dette er et positivt initiativ. Vi har gjentatte ganger bedt om at det blåses liv i trepartssamarbeidet, sier hun.

- Skal vi løse problemene i fastlegeordningen, er det avgjørende med et forpliktende og løpende samarbeid mellom partene. For oss er det viktig at dette blir en reell arena hvor vi finner konkrete tiltak og målrettede virkemidler som videreutvikler fastlegeordningen. En rekrutteringssatsning og gjennomgang av fastlegenes oppgaver må stå øverst på agendaen, understreker Marit Hermansen.

KS er glad for at statsråden har vært lydhør for forslaget om å reetablere trepartssamarbeidet.

- Det er viktig at de sentrale partene setter seg sammen og vurderer både finansiering, oppgaver og organisering av fastlegeordningen. Kommunene melder at det er utfordrende å ivareta sørge-for-ansvaret overfor innbyggerne, blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere og beholde fastleger. KS er opptatt av å bidra til en ordning med god kvalitet og riktig arbeidsbelastning, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Målet med trepartssamarbeidet er at KS, Legeforeningen og staten skal få en tettere dialog om fastlegeordningen, og regelmessig kunne drøfte ulike problemstillinger. Det inkluderer blant annet rekruttering, utdanning og finansiering.

Da fastlegereformen ble innført besluttet Stortinget at det skulle etableres et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen. I tiden etter innføringen ble imidlertid møtene mindre og mindre hyppige, og siste møte ble avholdt i 2007.

Anbefalte artikler