Kommentar

Valgfrie perioder og valgfrie emner

Jan C. Frich
Professor
Interessekonflikt:  Nei
Jarle Breivik
Professor
Universitetet i Oslo
Knut E. A. Lundin
Professor
Universitetet i Oslo
Elin O. Rosvold
Professor
Universitetet i Oslo
Ingrid Os
Professor
Universitetet i Oslo

Vi har formidlet erfaringer med å etablere valgfrie emner i medisinstudiet i Oslo. Tollan påpeker at vi i den forbindelse ikke har henvist til den medisinske studieplanen i Tromsø. Vi er vel kjent med at valgfrie perioder og en selvstendig oppgave har vært en del av studiet i Tromsø siden starten i 1973. Studiet i Tromsø har i denne sammenheng vært nyskapende og visjonært (1), og andre studiesteder har utvilsomhet hentet inspirasjon fra Tromsø. I Oslo ble det for eksempel innført en selvstendig prosjektoppgave fra og med kullet som startet i 1990, og i 1996 ble det innført valgfrie perioder med et samlet omfang på 12 uker.
Siktemålet med vår kronikk var ikke å omtale valgfrie perioder eller studentoppgaver, men å dele erfaringene med, for første gang, å etablere og gjennomføre en portefølje av valgfrie emner (kurs) våren 2017. Vi henviste til Karolinska Institutet fordi man der har utviklet et ganske omfattende valgfritt kurstilbud i medisinstudiet. Tollan henviser til en studie fra 1993 som konstaterer at de fleste medisinstudentene i Tromsø planla de valgfrie periodene selv (2). Vårt inntrykk er at studentene i Tromsø i stor grad fortsatt organiserer de valgfrie periodene selv, og at tilbudet av formalisert undervisning og valgfrie kurs på medisinstudiet er begrenset (3).
Dialogen på tvers av de medisinske studiestedene i Norge er god, noe som har gitt seg utslag i en rekke felles initiativ for å bedre utdanningene. Vi er godt kjent med at Universitetet i Bergen vil starte med et valgfritt kurstilbud i medisinstudiet i januar 2018 (4). Vi har hatt en dialog om mulig samarbeid siden 2013 og planlegger å legge kursperiodene i de samme ukene slik at studentene fra og med vårsemesteret 2019 kan velge mellom valgfrie emner ved begge studiesteder.

Litteratur
1. Rasmussen K. Utviklingen av et visjonært medisinerstudium. I: Gamnes J, Rasmussen K, red. Fra fagområde medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Stamsund: Orkana, 2013: 83-101.
2. Magnus JH, Tollan A. Valgfrie perioder i medisinstudiet: dårekiste eller akademisk utfordring? Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 30-2.
3. Martinsen F-A. Valgfrihet eller ferie – en studie av 2. års valgfriperiode på Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Tromsø: Universitet i Tromsø, 2014.
4. Universitetet i Bergen. Elektive perioder i medisinstudiet. http://www.uib.no/med/102365/elektive-perioder-i-medisinstudiet (2.12.2017)

Published: 03.12.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media