SOP styrker rettighetene for de yngste medlemmene

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) øker støtten til unge næringsdrivende leger. Nye vedtekter gir større økonomisk trygghet.

NYE VEDTEKTER: Hans Kristian Bakke oppfordrer næringsdrivende leger til å tegne sykeavbruddsforsikring. Foto: Ellen Juul Andersen

De nye vedtektene som trer i kraft 1. januar, innebærer en betydelig økning i sykehjelp og fødselsstønad for leger autorisert etter 1. januar 1993

– Vi har registrert bekymringen rundt fastlegeordningen og ser behov for et bedre sikkerhetsnett for våre yngste medlemmer, sier styreleder i SOP Hans Kristian Bakke.

Gjennom å øke satsene for inntektskompensasjon, vil de yngste fastlegene med inntjening på for eksempel 1,4 millioner kroner per år motta nærmere 150 000 kroner mer i sykehjelp fra SOP per år dersom uhellet først er ute

Til nå har de yngste legene kun hatt rett til inntektskompensasjon beregnet til 35 prosent av brutto praksisinntekt ved sykdom, mens de eldste hadde rett til kompensasjon beregnet til 45 prosent.

– Det er denne differensieringen som nå oppheves ved at alle leger - uavhengig av autorisasjonstidspunkt – får rett til den høyeste satsen, sier Bakke.

Økt fødselsstønad

Satsen for fødselsstønad, som kommer som tillegg til foreldrepenger og fedrekvote i folketrygden, økes også. Inntektskompensasjonen økes til 55 prosent av brutto praksisinntekter – mot tidligere 45 prosent. Med en praksisinntekt på 1,4 millioner kroner per år, vil legen kunne motta inntil 100 000 kroner ekstra fra SOP ved full permisjon.

Vedtektsendringene innebærer også at antallet leger som får rett til fødselsstønad fra SOP utvides. Tidligere måtte legene ha en brutto praksisinntekt på over 1, 2 millioner kroner for å ha rett til stønad fra SOP, i tillegg til stønad fra folketrygden. Nå reduseres denne inntektsgrensen til rundt en million kroner før retten inntrer.

– Flere av de yngste legene vil dermed nyte godt av sitt medlemskap i SOP, sier Bakke.

Gjelder også vikarer

De økte satsene for sykehjelp og fødselsstønad vil også gjelde for vikarer i privat praksis som tilfredsstiller vilkårene for å få ordinær beregning av avbruddsytelsene. Imidlertid gjelder samme begrensninger som tidligere vedrørende varigheten av vikariatet – både forut for avbruddet og mens man mottar stønad. Les mer på www.sop.no

Også de mellom 67 og 70 år sikres

Retten til sykehjelp fra SOP gjelder fullt ut for medlemmer mellom 67 og 70 år. Til tross for at sykepengerettighetene fra folketrygden kun gjelder i tilsammen 60 sykepengedager for denne aldersgruppen, yter SOP sykehjelp i opptil ett år.

Anbefaler forsikring

Bakke anbefaler også næringsdrivende leger å tegne sykeavbruddsforsikring.

– Leger i privat praksis har ikke den samme økonomiske sikring ved sykdom og foreldrepermisjon som de fleste ansatte leger. Til tross for økte avbruddsytelser i SOP, bør alle næringsdrivende leger vurdere å tegne forsikring, sier han.

SOP har utarbeidet en kalkulator som ligger på SOPs nettsider der legene selv kan beregne hva de kan påregne i stønad fra folketrygden og SOP.

– Her ser de hvor mye de risikerer å tape i løpet av ett år, hva de kan - og bør – forsikre seg for, og hvor mye en slik forsikring koster gitt alder og ønsket dagsats.

– Det trenger ikke koste all verden å sikre seg mot økonomiske bekymringer ved et sykefravær, sier han.

Bakke trekker også frem fordelene ved å tegne uførepensjon. Å få en sykdom som varer utover ett år, kanskje livet ut, er mer uheldig jo tidligere den inntreffer.

– Selv om SOPs uførepensjon riktignok økte betydelig ifm. vedtektsendringen fra 2015 er det likevel grunn til å påminne om muligheten for å tegne uførepensjonsforsikring gjennom Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand, sier, han.

Viktige endringer

Bakke forteller at de er kjent med at avbruddsytelsene fra SOP har vært opplevd som dårlige, spesielt blant de yngre legene.

Gjennom en rekke tiltak for å få kontroll på ordningens betydelige pensjonsforpliktelser, blant annet gjennom å begrense retten til alderspensjon, har man nå oppnådd å få kontroll på ordningens økonomi.

– Dermed har vi etablert muligheter for å kunne prioritere styrking av avbruddsytelsene for de yngste legene, forteller Bakke.

For ytterligere informasjon, se www.sop.no

Anbefalte artikler