Utvikling av ticssuppresjon ved Tourettes syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn med Tourettes syndrom utvikler ofte en evne til å undertrykke tics. Hjerneaktivitet målt med EEG korrelerer med kliniske parametere for symptombyrde.

  Foto: Tom Eichele
  Foto: Tom Eichele

  Barn med Tourettes syndrom (TS) sliter med motoriske og vokale tics som ofte oppstår i barneskolealder. De fleste opplever symptomøkning frem til 10–12- årsalderen, med bedring etter puberteten. Noen barn strever likevel mer enn andre med å kompensere for ticsene. Symptomreduksjon sammenfaller med modning av frontallappene, som blant annet kontrollerer atferdsmønstre, men bidrar trolig også til at barn med dette syndromet lærer å undertrykke tics.

  Gjennom studien ønsket vi å få mer kunnskap om sammenhengen mellom utviklingen av inhibitorisk kontroll gjennom hjernemodning og syndrombedring, for å kartlegge hvordan barn med Tourettes syndrom utvikler kompensatoriske mekanismer for å undertrykke tics. Derfor fulgte vi barn med syndromet over tid.

  Vi var spesielt interessert i hvordan hjerneaktivitet målt med hendelsesrelaterte potensialer (ERP) i EEG ville utvikle seg hos barn med Tourettes syndrom, sammenlignet med barn med oppmerksomhetsproblemer og jevnaldrende friske barn. Det ble brukt en metode hvor man spesielt tester eksekutiv kontroll.

  Våre resultater tyder på at adapterte oppmerksomhetsmønstre gjennom oppveksten gjør at prestasjonsnivået hos barn med Tourettes syndrom blir mer likt nivået hos friske jevnaldrende. Dette understøttes av korrelasjoner mellom hendelsesrelaterte potensialer og kliniske parametere for ticsintensitet over tid, og peker mot at barn med syndromet har en adaptert evne for selvregulering gjennom oppveksten, som bidrar til å undertrykke tics.

  Disputas

  Heike Eichele disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 25.8.2017. Tittelen på avhandlingen er Electrophysiological correlates of performance monitoring in children with Tourette syndrome – a developmental perspective.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media