Marte Meo – et effektivt verktøy ved samspillsvansker

Magnhild Singstad Høivik Om forfatteren
Artikkel

Foreldreveiledning kan bedre samspillet mellom foreldre og barn, barnets utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer.

Foto: Kristin Marie Singstad

Marte Meo er en mye brukt veiledningsmetode som tilbys foreldre med vansker i samspillet med barna sine. Kunnskapsgrunnlaget for metoden er imidlertid mangelfullt.

I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi om Marte Meo bedret samspillskvaliteten mellom foreldre og deres barn i alderen 0–2 år sammenlignet med ordinær helsestasjonsoppfølging. I tillegg så vi på om veiledningen bedret barnets sosiale og emosjonelle utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer over tid. Som mål på samspillskvalitet brukte vi det amerikanske Emotional Availability Scales. Instrumentet tar utgangspunkt i den voksnes sensitivitet, struktureringsevne og tendenser til invadering eller fiendtlighet og i barnets responsivitet og involvering av den voksne. Foreldrerapport ble brukt for å måle henholdsvis barnets utvikling og foreldrenes depresjonssymptomer. Familiene inkludert i studien ble selektert gjennom foreldrenes eller helsesøsters vurdering av vansker i samspillet med barnet.

Målt rett etter avsluttet veiledning fant vi at Marte Meo var mest effektiv i familier med de alvorligste samspillsproblemene, spesielt dersom foreldrene også rapporterte depresjonssymptomer. Seks måneder senere viste barna i familiene som hadde fått Marte Meo-veiledning bedre sosial og emosjonell utvikling og foreldrene rapporterte færre depresjonssymptomer.

Marte Meo er et nyttig verktøy for bedre samspill i familier med relasjonsvansker. Min forskning viser at metoden har positiv innvirkning på den voksne og barnet også etter seks måneder. Repeterte målinger på effekt av veiledningen ut over seks måneder hadde vært nyttig i fremtidig forskning.

Disputas

Magnhild Singstad Høivik disputerte for ph.d.-graden i klinisk medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 1.3.2017. Tittelen på avhandlingen er Early parent–child interaction problems in primary health care: Screening, video-intervention and parental psychopathology.

Anbefalte artikler