Ruster fastlegekontoret for fremtiden

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Brumunddal legesenter styrker tilbudet med egen administrasjonssekretær og sykepleier for kronikere.

VELLYKKET TEAM: Daglig leder Tommy Andreassen (t.v.), Thorbjørn Stenshjemmet og Tom Dalby Moe har gode erfaringer med driftsformen. Foto: Lise B. Johannessen

I noe over ett år har Thorbjørn Stenshjemmet vært ansatt som administrasjonssekretær ved legesenteret som består av totalt seks leger, en sykepleier i 40 prosent stilling og flere helsesekretærer.

– Min oppgave er å holde orden på den administrative delen av driften, forteller Stenshjemmet.

Brumunddal legesenter er organisert som et aksjeselskap med totalt seks eiere, der den enkelte lege sitter med det juridiske og formelle ansvaret for de ulike administrative oppgavene.

Daglig leder Tommy Andreassen kom til Brumunddal i 2011, men har vært fastlege siden januar 2002.

Enklere hverdag

Andreassen forteller at det har gitt en betydelig innsparing å profesjonalisere. Ved å ha fått inn en merkantilt ansatt opplever de økt kvalitet og et bedre handlingsrom.

– Mange legesentre tar administrasjon på «fritiden», kjøper fri en legekollega eller kjøper ekstern hjelp. Vi falt ned på en annen modell. For oss er det bedre økonomi å ha en egen merkantilt ansatt, fremfor å outsource en del av driften. Vi har bare gode erfaringer med vår modell, sier han.

Å ha en administrasjonssekretær som er ansatt på senteret har vært bare positivt.

– Det å ha fått inn en merkantilt ansatt har gjort hverdagen mye enklere for legene. Vi har fått en aktør som er vant til å tenke forretningsdrift. Den daglige driften glir mye lettere, og vi har fått en enklere logistikk. Vi får bedre tid til pasientene, og vi trenger ikke å ha forretningsdriften i bakhodet i pasientbehandlingen. Vi kan i større grad konsentrere oss om de medisinskfaglige oppgavene, sier Andreassen.

Stenshjemmet kommenterer at han tror mange legesentre kan ha nytte av å ansette en som kan bistå i den daglige driften.

– Det har vært mye nytt å sette seg inn i. Daglig lærer jeg mer om det nye fagområdet. Samtidig ser jeg ofte ting fra en annen synsvinkel enn legene, kan komme med gode råd og se til at driften løper knirkefritt.

Han fungerer også som en koordinator mellom personalet og eierne og trives godt med oppgavene.

– Jeg bidrar til å knytte de ulike gruppene tettere sammen, blant annet gjennom HMS-arbeidet. Nå har vi de rammene vi ønsker å jobbe innenfor. Vi har fått en felles forståelse av driften, og vi har fått en mer rasjonell drift, særlig på IT-siden, med support på servere og bedre kvalitetssikring, sier han.

Stenshjemmet har en bachelor i IT-administrasjon. Det hadde stor betydning da legene ønsket å anskaffe nytt IT-system.

– Vi så at vi hadde behov for oppgradering av IKT og at vi måtte få inn et mer moderne verktøy, sier Tommy Andreassen.

Han mener flere leger bør vurdere ansette en person til å bistå i drift og administrasjon av virksomheten.

– Vi har i dag ansatt administrasjonssekretær i 40 % stilling, men ser at behovet trolig er større. Vi får en helt annen gjennomføringskraft av våre tanker, vyer og visjoner, og får gjort administrative prosedyrer veldig effektivt. På en måte kan du si at vi «kjøper fri» flere legetimer til pasientbehandling, sier han.

Egen sykepleier for kronikere

Det siste halve året har legesenteret også hatt en sykepleier ansatt i 40 prosent stilling. Tom Dalby Moe har et særlig ansvar for å følge opp diabetes- og kolspasientene.

– Jeg er fortsatt i en innkjøringsfase, men det har vært spennende og interessant å følge opp disse pasientgruppene, sier Dalby Moe.

Tommy Andreassen er fornøyd med at legesenteret har fått inn en ny fagprofesjon som gjennomfører definerte årskontroller og undersøkelser.

– Vi har mange pasienter med disse diagnosene, og det er både viktig og tidkrevende med regelmessig kontroll og oppfølging av dem. Det var derfor behov for å tenke nytt i tilknytning til oppfølgingen av disse, sier han og legger til at sykepleieren har en veldig naturlig rolle i dette.

Dalby Moe følger en standardmal for hva som skal gjennomgås, og sørger for en svært grundig kartlegging og veiledning. Hans kontroller blir en «forberedelse» for legekonsultasjonen, som med den gode gjennomgangen kan gjennomføres effektivt og kortfattet på slutten av pasienttimen.

– Vi får en god kvalitetskontroll på måloppnåelse og standardiserte, strukturerte journalnotater, sier Dalby Moe.

Andreassen påpeker at det har vært viktig at sykepleier ikke blir en «dyr» helsesekretær, men fyller en annen funksjon. Det har derfor vært en del kartlegging for å tydelig definere sykepleierens rolle.

– Men vi har fått til en veldig god kommunikasjon mellom sykepleier og legene, og vi får løftet mange problemer, sier han.

Dalby Moe kommenterer at han har hatt et stort engasjement for å være med og definere hvordan han kan bidra til bedre kontroll og behandling av pasientene.

– Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra pasientene. De opplever dette svært positivt. Som sykepleier kan jeg sette av mer tid til den enkelte, og legen kan ved hjelp av kartleggingen jeg gjør, gå direkte på behandlingen.

Dalby Moe forteller at han gjennom denne måten å jobbe på får mye erfaring med de pasientgruppene han følger opp, og at han får økt kompetanse på dette smale området

Innovative

Brumunddal legesenter har mange unge leger og har stor sans for innovasjon. Hver onsdag møtes legene for å diskutere og ha et påtrykk på drift og fremtidige oppgaver.

I løpet av de senere årene har det skjedd store forandringer ved senteret.

– Vi er opptatt av å jobbe for et fremtidig godt legesenter, og vi så at det var behov for å gripe tak i driften, definere en felles vei videre, og stadig ha endringsprosesser, forteller Andreassen.

Positiv kommune

Ringsaker kommune har 32 000 innbyggere og per i dag er det 26 fastlegehjemler i kommunen.

– Det er mange som ønsker å skape det gode legesenteret, og vi holder til i en god kommune som støtter oss og ser oss, sier Andreassen.

Kommunen har i samarbeid med representanter fra allmennlegeutvalget utformet en ny legeplan, med opptrapping av nye hjemler. De har vist en egeninteresse for å rekruttere unge leger inn i allmennmedisinen og ønsker unge leger velkommen til Ringsaker. Kommunen er blant annet aktivt med som ett fast innslag i allmennlegeutvalget og har også etablert et forum for yngre leger. To til tre ganger i halvåret inviterer de til sosialt fellesskap. Kommunen er en av 17 kommuner som har meldt sin interesse for å etablere primærhelseteam.

– For vår egen del ønsker vi å delta i piloteringen av primærhelseteam, sier Andreassen.

– Erfaringen vi har med å involvere administrasjonssekretær og sykepleier har gitt oss mange viktige erfaringer, understreker han.

Anbefalte artikler