Kort motiverende intervju og langvarig rusreduksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I akuttpsykiatrisk avdeling kan en kort intervensjon med 1–2 intervju gi redusert rusbruk to år etter innleggelse.

  Gunnhild Irene Bagøien. Foto: Lars Andreas Dybvik
  Gunnhild Irene Bagøien. Foto: Lars Andreas Dybvik

  Rusbruk hos psykiatriske pasienter er assosiert med dårligere prognose. I akuttpsykiatriske avdelinger er forekomsten av rusbruk blant pasientene høy, og pasienter med rusbruk er ofte innlagt i kortere tid enn pasienter som ikke bruker rus.

  I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi effekten av to motiverende intervjuer på antall selvrapporterte dager med rusbruk i to år etter innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. 135 pasienter med rusbruksproblemer ble randomisert til motiverende intervju og vanlig behandling eller til vanlig behandling alene. Resultatene tyder på at begge gruppene reduserte rusbruken det første året. Etter to år hadde gruppen som fikk motiverende intervju fortsatt redusert rusbruk, mens de som kun fikk vanlig behandling hadde økt bruken igjen. Differansen mellom gruppene var 7,3 dager rusbruk per måned i intervensjonsgruppens favør.

  Vi undersøkte også påliteligheten av en urinhurtigtest for påvisning av rusmidler: Vi analyserte 262 urinprøver og brukte væskekromatografi/massespektrometri som referansemetode. Vi fant at testen ga riktig resultat for alle de fem rusmiddelgruppene den omfattet i 75,2 % av urinprøvene.

  Studiene viser at urinhurtigtest for påvisning av rusmidler bør tolkes med forsiktighet og kun brukes som en del av en helhetlig klinisk vurdering. Kort intervensjon med motiverende intervju under innleggelse ser ut til å hjelpe pasienter til vedvarende reduksjon i rusbruk.

  Disputas

  Gunnhild Irene Bagøien disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 8. september 2016. Tittelen på avhandlingen er Substance use in a psychiatric emergency unit: the effects of motivational interviewing, the course of substance use over 2 years and the reliability of a urine screening test.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media