Kommentar

Retningslinje i barnepalliasjon

Jens Grøgaard
Seniorrådgiver og barnelege
Interessekonflikt:  Nei

Torunn Vatne har fortjenestefullt skrevet om hvordan helsearbeidere kan støtte foreldre som får beskjed om en meget alvorlig diagnose hos sitt barn, og der sykdommen sannsynligvis vil være livsforkortende. Jeg savnet en referanse til den nasjonale faglige retningslinjen i artikkelen som kunne gi leseren en oversikt over pasientforløpet til et barn med livsbegrensende sykdom. Hvordan kan helsevesenet best støtte en slik familie? Helseministeren ga helsedirektoratet oppdraget å lage en nasjonal faglig retningslinje i barnepalliasjon, og denne ble publisert i mars 2016 (1).
Landets leger både i primær og spesialisthelsetjenesten bør kjenne til retningslinjen. Flere pasientløp er skissert i et flytskjema med anbefalinger til hvordan en familie kan støttes fra diagnosen stilles til sykdommen ikke er forenelig med fortsatt liv.
Palliasjon til barn og unge starter ved tidspunktet for diagnose og innebærer støtte til både barn og omsorgspersoner under hele forløpet.

Litteratur
Helsedirektoratet. Palliasjon til barn og unge. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge. (23.6.2017)

Published: 22.06.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media