LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Doktorgraden må fortsatt gi uavkortet uttelling i spesialistutdanningen av leger. Vi må også akseptere at tema og metode for forskningen stammer fra et annet medisinsk fagområde.

Den derre forskinga

Hjerneblødning i Vestfold

Rundt 40 % av pasientene som ble innlagt for hjerneblødning ved Sykehuset i Vestfold i perioden 2010 – 14, døde innen 30 dager. Av dem som var i live etter tre måneder, hadde om lag halvparten god funksjon, og rundt en tredel var tilbake i egen bolig. Basert på disse innleggelsene var årlig insidens for førstegangs spontan intracerebral blødning i fylket 20,5 per 100 000 innbyggere.

Behandling av hjerneslag

Spontane intracerebrale blødninger i Vestfold

Minuttene teller ved hjerneslag

Rundt to tredeler av pasientene som ble innlagt i Akershus universitetssykehus med akutt hjerneslag i perioden 2009 – 10, hadde kontaktet AMK-sentralen, og over 90 % av disse ble transport i ambulanse direkte til sykehuset. Mer enn 60 % av dem som hadde kontaktet fastlege eller legevakt, ble bedt om å møte opp på fastlegekontor eller legevakt. Selv om disse pasientene hadde mildere utfall, medførte dette unødig tidstap.

Behandling av hjerneslag

Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

Prostatakreft med fjernmetastaser

Behandlingen ved prostatakreft med fjernmetastaser er under endring. Ved medikamentell eller kirurgisk kastrasjon fjernes androgenstimulering av kreftcellene i den kastrasjonsfølsomme fasen. Tidlig bruk av cytostatika bør vurderes. I kastrasjonsresistent fase står valget mellom cytostatika og nyere hormonbehandling.

En kvinne i 30-årene med brystkreft og bilateral struma

Ung kvinne med brystkreft og knutestruma

En kvinne i slutten av 30-årene med type 1-diabetes og knutestruma ble innlagt med mistanke om lokalavansert karsinom i høyre bryst. Slike synkrone funn av tumorpregede forandringer i flere organer hos yngre personer er uvanlig. I slike tilfeller er tverrfaglig tankegang og samarbeid avgjørende for å komme frem til riktig diagnose og behandling.

En kvinne i 30-årene med brystkreft og bilateral struma

Anbefalte artikler